Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 03-09-2020 do 30-09-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 3 września 2020 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.09.01.01-IZ.00-30-003/20 w ramach Poddziałania 9.1.1   „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Informacja w sprawie unieważnienia naboru nr RPWP.09.01.01-IZ.00-30-003/20

Z powodu wycofania wniosku o dofinansowanie nabór został unieważniony.  

Opublikowano: 26.11.2020 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 3 września 2020 r. do 30 września 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 3 września 2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. Ponadto Studium wykonalności (część opisową i obliczeniową), należy złożyć także w wersji elektronicznej.

Dokumentację można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący utworzenia sali hybrydowej dla Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyń Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego 

 

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Minimalny wkład własny to 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 5 353 767,50 PLN.

Niezbędne dokumenty

1 Warunki formalne (227.1 KB)

2 Kryteria wyboru projektów (583.3 KB)

3 Podręcznik LSI 2014+ (3.4 MB)

3.1 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (547.3 KB)

5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (975.9 KB)

5.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatnośc oraz zwrot (1.1 MB)

6 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

7 Zał. nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

8 Instrukcja wypełniania Zał. nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (945.1 KB)

9 Zał. nr 3 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

10 Instrukcja wypełniania Zał. nr 3 do wniosku - zaświadczenia NATURA 2000 (411.6 KB)

11 Zał. nr 4 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

12 Zał. nr 16 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością_cele budowlane (464.9 KB)

12.1 Zał. nr 16 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością_cele realizacji projektu (469.7 KB)

13 Zał. nr 19 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

14 Zał. nr 22 do wniosku - Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część opisowa) (202.8 KB)

14.1 Zał. nr 22 do wniosku - Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (część obliczeniowa) (272.1 KB)

15 Zał. nr 25 do wniosku – Oświadczenia Partnera (456.5 KB)

16 Zał. nr 27 do wniosku – Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (455.9 KB)

17 Wytyczne w zakresie reazliacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

18 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie reazliacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 71 11 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.

 


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.