Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 19-10-2020 do 31-10-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 18.09.2020 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 31-03-2021

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia zaktualizowaną listę dotyczącą projektu, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje
i został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/20. (Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3414/2021 z dnia 31 marca 2021 r.).

Uchwała Nr 4815/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2022 r. (208.2 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4815/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.03.2022 r. (204.5 KB)

Opublikowano: 24.03.2022 r. , Aktualizacja: 25.03.2022 r.


Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.6.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zawartej umowie w ramach Poddziałania 6.6.1 (237.5 KB)

Opublikowano: 13.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia wniosek o dofinansowanie, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – Rehabilitacja onkologiczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3414/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2021 r. (524.7 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3414/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.03.2021 r. (448.8 KB)

Lista członków KOP (115.5 KB)

Opublikowano: 01.04.2021 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru   nr: RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (72.4 KB)

Opublikowano: 11.01.2021 r. 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 19.10.2020 r. od godziny 0.00 do dnia 31.10.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

  • pracodawcy,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu:

- program rehabilitacji zdrowotnej ułatwiającej powrót na rynek pracy tj. regionalny program zdrowotny pn. Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata z terenu województwa wielkopolskiego (opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 30/2020 z dnia 15 maja 2020 r.) stanowiący załącznik do Regulaminu konkursu. 

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          
Ogółem: 13 300 000,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 11 900 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe
z budżetu państwa: 1 400 000, 00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu (904.7 KB)

8.1 RPZ rehabilitacji onkologicznej (1.3 MB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 6.6.1 (002) (620.2 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6.1 (360.5 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu o dofinansowanie WRPO 2014-2020 (849.4 KB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektuwniosek_486 (4) (553.3 KB)

8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 204-2020 (849.4 KB)

8.7 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (194.2 KB)

8.8 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (312.3 KB)

8.8 bWzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (315.1 KB)

8.9 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (401.5 KB)

8.9 b Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (280.6 KB)

8.10 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2104+ (374.8 KB)

8.11 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123 KB)

8.12 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.6.1 (214.5 KB)

8.13 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (252.2 KB)

8.14 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (325.9 KB)

8.15 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.9 KB)

8.16 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (306.8 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").