Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-10-2020 do 27-11-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29 września 2020 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 w ramach Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony w ramach konkursu wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny. Oceny merytorycznej, zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+, dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków ocenionych formalnie (402 KB)

Opublikowano: 05.01.21 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 30 października 2020 r. od godziny 7.30 do 27 listopada 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29 września 2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie 

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
  i stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

 1. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic
  i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz
  z infrastrukturą towarzyszącą;
 3. budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 4. wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%[1] wydatków kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 17 000 000,00 PLN

 

[1] W przypadku dostępności środków budżetu państwa, IZ WRPO 2014+ może  zwiększyć  maksymalny poziom dofinansowania do 95%

 

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (439.7 KB)

2 Regulamin konkursu (895 KB)

3 Warunki formalne (208.8 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (437.2 KB)

5 Podręcznik LSI 2014+ (3.4 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (545.5 KB)

7 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (498.8 KB)

8 Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (790.9 KB)

8.1 Załącznik do zobowiązania do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9 Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej (2.7 MB)

Załączniki do wniosku:

10 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

11 Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

12 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (945.1 KB)

13 Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

14 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 2 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (411.6 KB)

15 Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

16 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (464.9 KB)

17 Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

18 Załącznik nr 22 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (455.9 KB)

19 Wytyczne w zakresie reazliacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

20 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 11 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami
tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.