Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-10-2020 do 27-11-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29 września 2020 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 w ramach Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 

Komunikaty

Uwaga: zmiana wzoru Uchwały ze Zobowiązaniem do realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków budżetu państwa, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 – obowiązuje od 29 października 2020 r.

Szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. podejmowanie decyzji o dofinansowanie projektu.

W celu realizacji powyższego zadania oraz w związku z koniecznością doprecyzowania treści Uchwały (stanowiącej decyzję o dofinansowaniu w rozumieniu art. 2 pkt 2 oraz art. 52 ww. Ustawy) w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków budżetu państwa, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 oraz Zobowiązania w części dotyczącej terminu rozliczenia przez Beneficjenta zaliczek dla projektu, w którym występuje współfinansowanie ze środków budżetu państwa, opracowano nowy wzór przedmiotowej Uchwały ze Zobowiązaniem, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Nowy wzór Uchwały ze Zobowiązaniem do realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków budżetu państwa, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 obowiązuje od 29 października 2020 r.

Wzór Uchwały ze Zobowiązaniem do realizacji projektu (486 KB)

Opublikowano: 03.03.2021 r.


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 1 stycznia 2021 r. - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 oraz w związku z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zaktualizowano załącznik do Umowy o dofinansowanie - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”.

Zmiany obejmują wyłącznie aktualizację podstaw prawnych wskazanych w załączniku do Umowy o dofinansowanie, wynikającą z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zaktualizowany załącznik - „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Zał do Zobowiązania_zasady kwalifik kosztów EFRR 2014-2020_wersja 5 (566.9 KB)

Opublikowano: 25.01.21 r. 

Wyniki naboru 28-01-2021

Informacja w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/2

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że 23 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5230/2022 w sprawie: zwiększenia alokacji dla konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 oraz zmiany uchwały Nr 3186/2021 w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 wraz z uchwałą zmieniającą.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych w konkursie uwzględniającą wskazane wyżej zmiany.

Uchwała Nr 5230-2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2022 r (474.7 KB)

Lista projektów wybranych do dofinanowania (198.9 KB)

Opublikowano: 23.06.2022 r


Informacja w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że 11 marca 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3347/2021 w sprawie: zwiększenia alokacji dla konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 oraz zmiany uchwały Nr 3186/2021 w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych w konkursie uwzględniającą wskazane wyżej zmiany.

Uchwała Nr 3347/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2021 r. (443.5 KB)

Lista projektów wybranych do dofinanowania (202.1 KB)

Opublikowano: 12.03.2021 r. 


28 stycznia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3186/2021 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych w konkursie, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosku o dofinansowanie oraz wzory dokumentów niezbędnych do podjęcia uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu.

Lista projektów ocenionych 5.1.1_002_20 (201.1 KB)

Lista członków KOP (354.1 KB)

Dokumenty niezbędne do podjęcia uchwały ze zobowiązaniem (4.3 MB)

Uchwała Nr 3186/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. (300.9 KB)

Opublikowano: 28.01.2021 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony w ramach konkursu wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Lista po ocenie merytorycznej (358.1 KB)

Opublikowano: 21.01.2021 r. 


Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony w ramach konkursu wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny. Oceny merytorycznej, zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+, dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków ocenionych formalnie (402 KB)

Opublikowano: 05.01.21 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 30 października 2020 r. od godziny 7.30 do 27 listopada 2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29 września 2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie 

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
  i stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

 1. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic
  i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz
  z infrastrukturą towarzyszącą;
 3. budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 4. wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%[1] wydatków kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 17 000 000,00 PLN 18 705 411,86 PLN 18 980 000,00 PLN

 

[1] W przypadku dostępności środków budżetu państwa, IZ WRPO 2014+ może  zwiększyć  maksymalny poziom dofinansowania do 95%

 

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (439.7 KB)

2 Regulamin konkursu (895 KB)

3 Warunki formalne (208.8 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (437.2 KB)

5 Podręcznik LSI 2014+ (3.4 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (545.5 KB)

7 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (498.8 KB)

8. Wzór Uchwały ze Zobowiązaniem do realizacji projektu (486 KB) obowiązuje od 29.10.20 r. 

8 Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (790.9 KB)

8.1 Załącznik do zobowiązania do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

8.1 Załącznik do zobowiązania do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (566.9 KB) obowiązuje od 01.01.21 r. 

9 Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej (2.7 MB)

Załączniki do wniosku:

10 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

11 Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

12 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (945.1 KB)

13 Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

14 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 2 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (411.6 KB)

15 Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

16 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (464.9 KB)

17 Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

18 Załącznik nr 22 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (455.9 KB)

19 Wytyczne w zakresie reazliacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

20 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 11 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami
tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.