Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 12-10-2020 do 23-10-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 09.10.2020 r. ogłasza nabór wniosku nr RPWP.10.01.00‑IZ.00‑30‑001/20 w ramach Działania 10.1 Wsparcie instytucjonalno- kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW).

Wyniki naboru 03-12-2020

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska w ramach Działania 10.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W dniu 03 grudnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu pn.: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2021-2023, złożonego przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+.

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi 1 800 000,00 zł.

Informacje o naborze

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) w 2 egz. należy składać w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Departament Polityki Regionalnej,
sekretariat pok.345,
al. Niepodległości 34,
61‑714 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Departament Polityki Regionalnej,
al. Niepodległości 34,
61‑714 Poznań

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę złożenia wniosku w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej UMWW.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko‑Ostrowska (ZIT AKO) jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko‑Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na zadania związane z realizacją Strategii ZIT AKO oraz na wsparcie funkcjonowania ZIT AKO.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 1 800 000 PLN

Minimalny wkład własny wynosi 15%

 

Niezbędne dokumenty

1. Pozakonkursowa procedura wyboru projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (589.5 KB)

2.Wzór wniosku dla Działania 10.1 (510.5 KB)

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Pomocy technicznej WRPO na lata 2014-2020 (584.5 KB)

4. Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym (369.3 KB)

5.Kryteria wyboru projektów (19.7 KB)

6.Wzór umowy o dofinansowanie (726 KB)

7.Podręcznik Użytkownika LSI2014 wersja 1.5 (3.4 MB)

8.Regulamin_LSI2014_ (1.1 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres pomoc.techniczna@umww.pl, telefonicznie pod numerami tel. 61 626 324, 61 626 325, 61 626 327 lub 61 626 345.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").