Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-01-2021 do 19-02-2021

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.12.2020 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/21 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wydłużenie terminu oceny w ramach konkursu nr: RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/21

Instytucja Organizująca Konkurs wydłuża termin oceny w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/21 do 16 lipca 2021 r. (podstawa prawna pkt. 2.5.15 Regulaminu Konkursu).


Aktualizacja Materiału pomocniczego - ŚCZP w ramach WRPO 2014+.

IZ WRPO 2014+ informuje, iż aktualizacji ulega Materiał pomocniczy – ŚCZP finansowane w ramach WRPO 2014+ dołączony do naboru nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/21. Zmiana dotyczy wykluczenia z możliwości utworzenia na obszarze Miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego ŚCZP.

Powyższa aktualizacja wynika z planowanego podpisania w ramach naboru nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 umowy o dofinansowanie projektu dla ww. obszaru.

Załącznik:

ŚCZP finansowane w ramach WRPO 2014+ - obowiązuje od 26.01.2021 r. (942 KB)

Wyniki naboru 15-07-2021

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 7.2.2. (244.9 KB)

Opublikowano: 09.12.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę wniosków o dofinansowanie, które zostały zatwierdzone w ramach konkursu nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/21.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/21 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 3843/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. (538 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3843/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. (537.1 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001-21 (295.2 KB)

Opublikowano: 16.07.2021 r. 

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/21. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (526.3 KB)

Opublikowano: 20.05.2021 r. 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 29.01.2021 r. od godziny 0.00 do dnia 19.02.2021 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji,
 2. projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.

Powyższe typy projektów muszą być realizowane łącznie i polegają na – tworzeniu Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego.

 

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 90%

         

Ogółem (EFS+BP): 42 352 941,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 40 000 000,00  PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 2 352 941,00 PLN

 

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny - 10%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-00121 (885.5 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach naboru dla Poddziałania 7.2.2 (470.2 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 (283.7 KB)

8.3 wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (882 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (546.9 KB)

8.5 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (883.9 KB)

8.6 Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (193.8 KB)

8.7 a Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (346.4 KB)

8.7 b Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (320.9 KB)

8.8 a Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (432.8 KB)

8.8 b Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (313.7 KB)

8.9 Karta oceny merytorycznej projektu konkursowego WRPO 2014+ (416.2 KB)

8.10 Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123.1 KB)

8.11 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.2 (419.1 KB)

8.12 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (285.8 KB)

8.13 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (360.5 KB)

8.14 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (237.8 KB)

8.15 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (342.2 KB)

8.16 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (568.9 KB)

 

Materiały pomocnicze:

1._Rozporządzenie_Rady_Ministrów_z_08.02.2017_w_sprawie_Narodowego_Programu_Ochrony_Zdrowia_Psychicznego (901.9 KB)

2._System_wsparcia_osób_z_zaburzeniami_psychicznymi_w_obszarze_zdrowia (3.2 MB)

3._Plan_rozmieszczenia_Centrow_Zdrowia_Psychicznego_na_terenie_WLKP (2.6 MB)

4. ŚCZP finansowane w ramach WRPO 2014+ - obowiązuje od 26.01.2021 r. (942 KB)

4._ŚCZP_finansowane_w_ramach_WRPO_2014+ (998 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").