Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 26-02-2021 do 31-03-2021

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 26 stycznia 2021 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/21 w ramach Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 15-07-2021

Informacja w sprawie zwiększenia alokacji i wyboru do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/21

22 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3879/2021 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/21 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie.

Uchwała Nr 3879/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2021 r. (475.1 KB)

Lista projektów ocenionych w konkursie Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/21 (207.1 KB)

Opublikowano: 23.07.2021 r. 


15 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3839/2021 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/21 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. ze względu na dostępną alokację dla konkursu dofinansowanie zostało przyznane dwóm pierwszym projektom z listy projektów ocenionych w ramach konkursu.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do podjęcia uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu.

Uchwała Nr 3839/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2021 r. (299.2 KB)

Lista projektów ocenionych (206.9 KB)

Lista członków KOP (392.4 KB)

Dokumenty niezbędne do podjęcia uchwały ze zobowiązaniem (4.3 MB)

Opublikowano: 16.07.2021 r. 

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/21

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (369.9 KB)

Opublikowano: 07.07.2021 r.

Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/21

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 8. złożonych wniosków o dofinansowanie wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny.  Oceny merytorycznej, zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+, dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków ocenionych formalnie (418.4 KB)

Opublikowano: 28.05.2021 r. 

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 26 lutego 2021 r. od godziny 7.30 do 31 marca 2021 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 26 stycznia 2021 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
    i stowarzyszenia;
  2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

  1. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz
    z infrastrukturą towarzyszącą;
  3. budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  4. wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%[1] wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 30 000 000,00 PLN 117 641 938,88 PLN.

 

[1] W przypadku dostępności środków budżetu państwa, IZ WRPO 2014+ może  zwiększyć  maksymalny poziom dofinansowania do 95%

 

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (440.4 KB)

2 Regulamin konkursu (895.4 KB)

3 Warunki formalne (208.8 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (437.8 KB)

5 Podręcznik LSI2014+ (2.8 MB)

5.1 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (906.4 KB)

6 Wzór wniosku o dofinanowanie projektu (532.6 KB)

7 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (499.3 KB)

8 Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (791.1 KB)

8.1 Załącznik do zobowiązania do realizacji projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

9 Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej (2.7 MB)

10 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

Załączniki do wniosku:

11 Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

12 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (945.1 KB)

13 Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

14 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 2 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (411.6 KB)

15 Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

16 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (464.9 KB)

17 Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

18 Załącznik nr 22 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (455.9 KB)

 

Załączniki pomocnicze:

19 Wytyczne w zakresie reazliacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

20 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 11 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.