Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 16-02-2021 do 26-03-2021

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 16 lutego 2021 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.09.01.01-IZ.00-30-001/21 w ramach Poddziałania 9.1.1   „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 16 lutego 2021 r. do 26 marca 2021 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 16 lutego 2021 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. Ponadto Studium wykonalności (część opisową i obliczeniową), należy złożyć także w wersji elektronicznej.

Dokumentację można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący zakupu sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Minimalny wkład własny to 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 6 545 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

1 Warunki formalne (227.1 KB)

2 Kryteria wyboru projektów (401.7 KB)

3 Podręcznik LSI 2014+ (2.8 MB)

3.1 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (906.4 KB)

4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (542 KB)

5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (976 KB)

5.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatnośc oraz zwroty środków (1.1 MB)

6 Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu.docx (1.1 MB)

Załączniki do wniosku: 

7 Zał. nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

8 Instrukcja wypełniania Zał. nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (945.1 KB)

9 Zał. nr 2 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

10 Instrukcja wypełniania Zał. nr 2 do wniosku - zaświadczenia NATURA 2000 (411.6 KB)

11 Zał. nr 3 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

12 Zał. nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością_cele budowlane (464.9 KB)

12.1 Zał. nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością_cele realizacji projektu (469.7 KB)

13 Zał. nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

14 Zał. nr 20 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (158.7 KB)

14.1 Zał. nr 20 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część_obliczeniowa) (99 KB)

15 Zał. nr 23 do wniosku – Oświadczenia Partnera (456.7 KB)

16 Zał. nr 25 do wniosku – Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (455.9 KB)

Załączniki pomocnicze: 

17 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

18 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

 

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 71 11 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.