Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 18-05-2021 do 16-07-2021

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 18 maja 2021 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.05.02.02-IZ.00-30-001/21 w ramach Poddziałania 5.2.2 „Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 18.05.2021 r. do 16.07.2021 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 18.05.2021 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. Ponadto Studium wykonalności (część opisową i obliczeniową), należy złożyć także w wersji elektronicznej.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący:

1. Zakupu jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich (przewozy wojewódzkie),

2. Modernizacji jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich (przewozy wojewódzkie)

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Minimalny wkład własny to 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 32 810 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

1. Warunki formalne (205.9 KB)

2. Kryteria wyboru projektów (397.5 KB)

3. Podręcznik LSI2014+ (2.8 MB)

3.1. Regulamin użytkownika LSI 2014 (906.4 KB)

4. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu (531.9 KB)

5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.2 MB)

6. Zakres Studium wykonalności (534.9 KB)

7. Wzór umowy o dofinansowanie (1007.9 KB)

7.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” (1.1 MB)

8. Niebieska Księga - Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach, regionach (1.9 MB)

9. Załacznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

9.1. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (945.1 KB)

10. Załącznik nr 4 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizację inwestycji (468 KB)

11. Załącznik nr 8 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.2 KB)

12.1. Załącznik nr 9 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

12.2. Załącznik nr 9 do wniosku - Formularz informacji pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

12.3. Załącznik nr 9 do wniosku - Instrukcja wypełnienia formularza de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

12.4. Załącznik nr 9 do wniosku - Formularz informacji o pomoc de minimis (290.5 KB)

12.5. Załącznik nr 9 do wniosku - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.6 KB)

13. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

14. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 61 34, 61 626 71 38 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90, 61 626 72 46.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.