Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 23-09-2021 do 07-10-2021

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 23 września 2021 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.05.02.01-IZ.00-30-002/21 w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 10-02-2022

10 lutego 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4648/2022 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie zgłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, jako projektu pozakonkursowego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec-Gołańcz-granica województwa – prace przygotowawcze” w Działaniu 5.2 „Transport kolejowy”, Poddziałaniu 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę zawierającą projekt wybrany do dofinansowania oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu.

Uchwała Nr 4648/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2022 r. (308.5 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (406.7 KB)

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4.4 MB)

Opublikowano: 11.02.2022 r. 

Wyniki ocen

Informacja w sprawie zakończenia oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego nr RPWP.05.02.01-30-0002/21

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Lista projektów ocenionych merytorycznie (282 KB)

Opublikowano: 30.11.2021 r.


Informacja w sprawie zakończenia oceny formalnej projektu pozakonkursowego nr RPWP.05.02.01-30-0002/21

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny. Oceny merytorycznej, zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+, dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów ocenionych formalnie (586.5 KB)

Opublikowano: 17.11.2021 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 23.09.2021 r. do 07.10.2021 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 23.09.2021 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. Ponadto Studium wykonalności (część opisową i obliczeniową), należy złożyć także w wersji elektronicznej.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący:

Przygotowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej.

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Minimalny wkład własny to 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 6 958 865,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

1. Warunki formalne (205.3 KB)

2. Kryteria wyboru projektów (380.7 KB)

3. Podręcznik LSI 2014+ (2.8 MB)

3.1. Regulamin użytkownika LSI 2014 (906.4 KB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (529.4 KB)

5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

6. Szczegółowy Opis Inwestycji (109.6 KB)

7. Wzór Umowy o dofinansowanie (1008.1 KB)

7.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” (1.1 MB)

8. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

8.1. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (945.1 KB)

9. Załącznik nr 4 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

10. Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku (456.2 KB)

11.1. Załącznik nr 10 do wniosku – Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

11.2. Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

11.3. Załącznik nr 10 do wniosku - Instrukcja wypełnienia formularza de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

11.4. Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz informacji o pomoc de minimis (290.5 KB)

11.5. Załącznik nr 10 do wniosku - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.6 KB)

12. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

13. Zał. nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 61 34, 61 626 71 38 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90, 61 626 72 46.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.