Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-10-2021 do 15-11-2021

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29.10.2021 r. ogłasza nabór nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-003/21 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19: Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 29.10.2021 r. od godziny 0.00 do dnia 15.11.2021 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosku w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy złożyć (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu. 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt ten ma na celu wsparcie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach projektu szpitale będące jednostkami organizacyjnymi Samorządu Województwa Wielkopolskiego zostaną zaopatrzone m.in. w środki ochrony, sprzęt i wyposażenie niezbędne do zapobiegania oraz łagodzenia skutków epidemii COVID-19.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%

 

Ogółem: 7 125 000,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 6 375 000,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 750 000,00 PLN

 

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny - 5%

Niezbędne dokumenty

6.0 Zasady ubiegania się o dofinansowanie (471.2 KB)

6.1 Wzór Zobowiązania do realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.2 (871.6 KB)

6.2 Formularz wniosku o dofinansowanie (542.3 KB)

Dokumenty pomocnicze:

1. Typy projektu możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2 (104 KB)

2. Wykaz wskaźników produktu dla Poddziałania 7.7.2 (353.2 KB)

3. Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (330 KB)

4. Karta weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (192.2 KB)

5. Karta oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (469.7 KB)

6. Karta oceny ogólnych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych dotyczących etapu negocjacji (123 KB)

7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w WRPO 2014+ (886.5 KB)

8. Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.2 (107 KB)

9. Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (316.5 KB)

10. Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (314 KB)

11. Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (235.4 KB)

12 Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (48.8 KB) (dodano: 23.11.2021 r.)

13. Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (432.3 KB) (dodano: 23.11.2021 r.)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").