Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-12-2021 do 31-03-2022

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30 listopada 2021 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/21 w ramach Działania 1.1  „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Komunikaty

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków do 31 marca 2022 r. Powyższa decyzja jest podyktowana koniecznością spełnienia przez Beneficjentów wymogów Kontraktu Terytorialnego, tj. uzyskaniem zgody na wpis na listę projektów kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO, co jest  możliwe po wcześniejszym zatwierdzeniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Ponadto na powyższą decyzję wpłynęła wysoka liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2, co znacznie ograniczyło wykonywanie pracy podmiotów będących potencjalnymi Wnioskodawcami w przedmiotowym konkursie.

W związku z wydłużeniem terminu naboru zmianie ulega również termin rozstrzygnięcia konkursu. Obowiązujący termin rozstrzygnięcia konkursu - wrzesień 2022 r.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków konkursu.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 17.02.2022 r.

Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/21 AKTUALIZACJA (1 MB)

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny formalnej w ramach konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/21

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że dwa złożone wnioski o dofinansowanie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Oceny merytorycznej, zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie (322.1 KB)

Opublikowano: 10.06.2022 r. 

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 30 grudnia 2021 r. od godziny 7.30 do 25 lutego 2022 r. 31 marca 2022 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 30 listopada 2021 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  1. Jednostki naukowe i ich konsorcja;
  2. Uczelnie wyższe;

Konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę Lidera pełni jednostka naukowa).  

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem jest:

Wsparcie infrastruktury badawczej zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na wyposażeniu w aparaturę badawczą i/lub budowie, przebudowie lub unowocześnieniu obiektu budowlanego. 

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 78% wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym:

  1. Maksymalny poziom dofinansowania części gospodarczej projektu, objętej pomocą publiczną lub pomocą de minimis wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych;
  2. Maksymalny poziom dofinansowania części niegospodarczej projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów, w których zakłada się wykorzystanie infrastruktury na działalność gospodarczą na poziomie nie mniejszym niż 30% rocznie w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014 maksymalny poziom dofinansowania części niegospodarczej projektu wynosi 100% (z czego 85% stanowią środki EFRR, a 15% środki z budżetu państwa).

Elementy niezwiązane bezpośrednio z infrastrukturą B+R, a jedynie uzupełniające przedmiotową infrastrukturę (np. parkingi, zagospodarowanie terenu) mogą być finansowane wyłącznie w części gospodarczej projektu w ramach pomocy de minimis (do 700 000,00 PLN).

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 7 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

1. Ogłoszenie o naborze (776.8 KB) (obowiązuje od 17.02.2022 r.)

1. Ogłoszenie o naborze (776.8 KB)

2. Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/21  (1 MB) (obowiązuje od 17.02.2022 r.)

2. Regulamin konkursu nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001_21 (1 MB)

3. Warunki formalne (212.2 KB)

4. Kryteria wyboru projektów (419.4 KB)

5. Podręcznik LSI 2014 + (2.8 MB)

5.1. Regulamin Użytkownika LSI2014+ (1.1 MB)

6. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (537.5 KB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (945.5 KB)

7.1. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (280.9 KB)

8. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (1 MB)

8.1. Załącznik do Umowy - Zasady kwalifikowalności kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

8.2 Załącznik do Umowy - Zobowiązanie do stosowania mechanizmu monitorowania (140 KB)

9. Założenia do Planu w zakresie prac B+R (398.5 KB)

10. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.3 MB)

11. Mechanizm monitorowania i wycofania - rekomendacje Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (dokument pomocniczy) (349.9 KB)

12. Ścieżka aplikowania o zapewnienie finansowania w ramach pi 1a i pi 10a (dokument pomocniczy) (349.5 KB)

13. Załącznik nr 5 do wniosku - Oświadczenia Konsorcjanta (96.5 KB)

14. Załącznik nr 7 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.1 KB)

15.1 Załącznik nr 8 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

15.2 Załącznik nr 8 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

15.3 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.6 KB)

15.4 Załącznik nr 8 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (324.5 KB)

15.5 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

16. Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o wskaźniku przychodów z działalności komercyjnej (82.6 KB)

17. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

17.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 61 05 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami
tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.