Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 27-12-2021 do 31-01-2022

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 27.12.2021 r. ogłasza nabór wniosku
w trybie pozakonkursowym nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/21 w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 27.12.2021 r. od godziny 7:30 do 31.01.2022 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 27.12.2021 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Nabór ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

 

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Miasto Poznań

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przygotowanie dokumentacji dla przyszłych inwestycji dotyczących transportu niskoemisyjnego. Wsparcie działań na rzecz przygotowania dokumentacji projektowej i przetargowej dla przyszłych inwestycji obejmujących rozwój zero- i niskoemisyjnego publicznego transportu zbiorowego i aktywnych form mobilności (w tym pieszej i rowerowej), które zostaną zrealizowane nie później niż do końca 2030 r. (projekty przygotowawcze).

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

.Minimalny wkład własny to 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 6 230 500,00 PLN

Niezbędne dokumenty

1. Warunki formalne (210.2 KB)

2. Kryteria wyboru projektów (475.4 KB)

3. Podręcznik LSI2014+ (2.8 MB)

3.1 Regulamin użytkownika LSI2014+ (906.4 KB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (531.3 KB)

5. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu (1.4 MB)

6. Wzór Umowy o dofinansowanie (1011.3 KB)

6.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie pn.,,Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków'' (1.1 MB)

7. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

7.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (946.2 KB)

8. Załącznik nr 4 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

9. Załącznik nr 5 do wniosku Szczegółowy Opis Inwestycji (108.9 KB)

10. Załacznik nr 8 do wniosku –Oświadczenia Partnera Uczestnika (487.5 KB)

11. Załącznik nr 10 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku (455.5 KB)

12. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimat, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian (3.3 MB)

13. POLITYKA KLIMATYCZNA POLSKI - Strategie redukcji emisji gazow cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (615.5 KB)

14. Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

15. SPA-2020 - Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

16. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

16.1 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępności dla polityki spójności) (3.5 MB)

17. Strategia-Wielkopolska-2030 (6.9 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna2@umww.pl, oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 61 73 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 62 66 190, 61 62 67 246 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.