Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 28-04-2022 do 24-06-2022

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28 marca 2022 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.11.02.00-IZ.00-30-002/22 w ramach Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

W związku ze zmianą nazwy Osi Priorytetowej 11 na „Instrument REACT-EU EFRR”, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował zmienić ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie oraz Regulamin konkursu wraz z załącznikami dla naboru Nr RPWP.11.02.00-IZ.00-30-002/22 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Pozostała treść dokumentacji nie ulega zmianie. Przedstawiamy aktualne dokumenty.

1 Ogłoszenie o naborze (552.4 KB)

2 Regulamin konkursu (1000.2 KB)

3 Warunki formalne (297.3 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (612.5 KB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (435.1 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (191.9 KB)

8.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (786.8 KB)

8.2 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (715.1 KB)

8.3 Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (635.8 KB)

8.4 Załącznik do umowy, porozumienia, zobowiązania pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatnośc oraz zwroty środków (991.8 KB)

Opublikowano: 15.06.2022 r. 


W związku ze zgłoszeniem przez Wnioskodawcę nowego, autorskiego wskaźnika rezultatu specyficznego dla projektu, 27 kwietnia 2022 roku dokonano stosownego uzupełnienia w systemie LSI 2014+ oraz wprowadzono zmiany w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dla naboru Nr RPWP.11.02.00-IZ.00-30-002/22. Nowy wskaźnik jest możliwy do wyboru przez wszystkich Wnioskodawców.

10 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

Opublikowano: 28.04.2022 r.

Informacje o naborze

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu al. Niepodległości 34 61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34 61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 28 kwietnia 2022 r. od godziny 7.30 do 24 czerwca 2022 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28 marca 2022 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  1. szpitale wojewódzkie, powiatowe, kliniczne;
  2. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki im podległe;
  3. podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń);
  4. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Projekt musi być realizowany wyłącznie w podmiocie leczniczym posiadającym umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

  1. doposażenie placówek medycznych w sprzęt medyczny, aparaturę medyczną, diagnostyczną i laboratoryjną;
  2. zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego/ambulansów;
  3. przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych i adaptacyjnych (dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach);
  4. zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: do 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 80 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

1 Ogłoszenie o naborze (552.4 KB) - obowiązuje od 15.06.2022

1 Ogłoszenie o naborze (557.8 KB)

2 Regulamin konkursu (1000.2 KB) - obowiązuje od 15.06.2022

2 Regulamin konkursu (1001.7 KB)

3 Warunki formalne (297.3 KB) - obowiązuje od 15.06.2022

3 Warunki formalne (347.6 KB)

4 Kryteria wyboru projektów (612.5 KB) - obowiązuje od 15.06.2022

4 Kryteria wyboru projektów (687.6 KB)

5 Podręcznik Użytkownika LSI 2014+ (2.8 MB) 

5.1 Regulamin LSI 2014+ (1.1 MB)

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (435.1 KB) - obowiązuje od 15.06.2022

6 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (431.8 KB)

7.1 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (191.9 KB) - obowiązuje od 15.06.2022

7.1 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (192 KB)

7.2 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (168.8 KB) 

8.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (786.8 KB) - obowiązuje od 15.06.2022

8.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (787.4 KB)

8.2 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (715.1 KB) - obowiązuje od 15.06.2022

8.2 Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (715.9 KB)

8.3 Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (635.8 KB) - obowiązuje od 15.06.2022

8.3 Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (638.3 KB)

8.4 Załącznik do umowy, porozumienia, zobowiązania pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatnośc oraz zwroty środków (991.8 KB) - obowiązuje od 15.06.2022

8.4 Załącznik do umowy, porozumienia, zobowiązania pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatnośc oraz zwroty środków (1 MB)

9 Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Rekomendacje Komitetu Sterującego (520.8 KB)

10 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB) obowiązuje od 28.04.2022 r.

10 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

11 Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (545.5 KB)

12 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (489.6 KB)

13 Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie NATURA 2000 (463.5 KB)

14 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 2 do wniosku - zaświadczenia NATURA 2000 (282.5 KB)

15 Załącznik nr 3 do wniosku – Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462.5 KB)

16.1 Załącznik nr 15 do wniosku – Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (465.5 KB)

16.2 Załącznik nr 15 do wniosku – Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (469 KB)

17 Załącznik nr 17 do wniosku – Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468.5 KB)

18 Załącznik nr 25 do wniosku – Oświadczenia Partnera (457.1 KB)

19 Załącznik nr 27 do wniosku – Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (456.4 KB)

20 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

21 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

22 Wytyczne dot. przygotowania projektów inwestycyjnych generujących dochód i hybrydowych (1.4 MB)

23 Uchwała nr 26_2021_O Komitetu Sterującego z 07.10.2021 r. ws. rekomendacji dla kryteriów wyboru (174.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 11 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.