Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 25-04-2022 do 13-05-2022

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 25 kwietnia 2022 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.11.01.00-IZ.00-30-001/22 w ramach Działania 11.1 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym (REACT-EU)”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 19-05-2022

19 maja 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5043/2022 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie zgłoszonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jako projektu pozakonkursowego pn. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność” w Działaniu 11.1 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym (REACT-EU)” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę zawierającą projekt wybrany do dofinansowania.

Uchwała Nr 5043-2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2022 r. (312 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (416.3 KB)

Opublikowano: 20.05.2022 r. 

Wyniki ocen

Informacja w sprawie zakończenia oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego nr RPWP.11.01.00-30-0001/22

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Lista projektów ocenionych merytorycznie (283.9 KB)

Opublikowano: 18.05.2022 r.


Informacja w sprawie zakończenia oceny formalnej projektu pozakonkursowego nr RPWP.11.01.00-30-0001/22

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny. Oceny merytorycznej, zgodnie
z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+, dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów ocenionych formalnie (676.5 KB)

Opublikowano: 13.05.2022 r. 

Informacje o naborze

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34
61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 25 kwietnia 2022 r. do 13 maja 2022 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 25 kwietnia 2022 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: Bank Gospodarstwa Krajowego działający jako podmiot wdrażający fundusz funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym - instrumenty finansowe

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 6 000 000,00 EUR, tj. 28 007 400,00 PLN (wg kursu EUR wynoszącego 4,6679 PLN).

Niezbędne dokumenty

1. Kryteria wyboru podmiotu wdrażającego fundusz funduszy oraz realizowanego przez niego projektu (288.3 KB)

2. Podręcznik LSI 2014+ (2.8 MB)

2.1. Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (1.1 MB)

2.2. Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym nadzwyczajnym (369.8 KB)

3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (424.5 KB)

4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (688.3 KB)

5. Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (545.5 KB)

5.1. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (489.6 KB)

6. Załącznik nr 5 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji (454 KB)

7. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

8. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 34 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.