Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 06-06-2022 do 30-06-2022

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 6 czerwca 2022 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/22 w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu al. Niepodległości 34 61‑714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Programu Regionalnego al. Niepodległości 34 61‑714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 6 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 6 czerwca 2022 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem projektu jest stworzenie infrastruktury teleinformatycznej, która pozwoli na wdrożenie usługi elektronicznej eKonsylium. Umożliwi ona prowadzenie zdalnych konsultacji medycznych w celu ustalenia dalszej diagnostyki, metod badania oraz leczenia skomplikowanych przypadków medycznych, przez personel wnioskodawcy z udziałem pacjentów oraz przedstawicieli innych podmiotów medycznych o najwyższych kompetencjach dziedzinowych, których opinia może przyczynić się do zwiększenia poziomu poprawności diagnostyki oraz lepszego doboru optymalnej procedury leczenia.

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 9 775 000,00 PLN.

Ze względu na interwencyjny charakter projektu, a także rozwijającą się sytuację w regionie kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Warunki formalne (125.8 KB)

2 Kryteria wyboru projektów (794.6 KB)

3 Podręcznik LSI 2014+ (2.8 MB)

3.1 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (1.1 MB)

4 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (523.9 KB)

5 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (180 KB)

5.1 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (104.9 KB)

6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1011.1 KB)

6.1. Załącznik do umowy o dofinansowanie pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

Załączniki do wniosku:

8 Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

8.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (489.1 KB)

9 Załącznik nr 4 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (468 KB)

10 Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji (455.8 KB)

Załączniki pomocnicze:

11 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

12 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (3.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 34 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.