Zakończony od 21-04-2023 do 12-05-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 z dniem 31.03.2023 r. ogłasza przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr FEWP.06.11-IZ.00-001/23, Działania 6.11 Podmioty ekonomii społecznej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 20-07-2023

Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie oraz negatywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania
w ramach naboru nr FEWP.06.11-IZ.00-001/23.

Uchwała Nr 6952/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2023 r (202.9 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 6952/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2023 r (441.7 KB)

Lista członków KOP - nabór nr FEWP.06.11-IZ.00-001-23 (116.5 KB)

Opublikowano: 20.07.2023 r. 

Wyniki ocen

Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach naboru nr FEWP.06.11-IZ.00-001/23. Przedmiotowe projekty zostały skierowane do etapu negocjacji.

Projekty skierowane do negocjacji (428.3 KB)

Opublikowano: 15.06.2023 r. 


Instytucja Ogłaszająca Nabór (ION) przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w ramach naboru nr FEWP.06.11-IZ.00-001/23. Przedmiotowe projekty zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej.

Projekty skierowane do oceny merytorycznej (427.1 KB)

Opublikowano: 01.06.2023 r. 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 21.04.2023 r. od godziny 0.00 do dnia 12.05.2023 r. do godziny 23.59.59. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.

Kto może składać wnioski

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru można realizować kompleksowe projekty akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące takie działania jak:

1) bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS);

2) świadczenie usług wspierających rozwój podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), np. usług animacyjnych, inkubacyjnych, zgodnie z KPRES i standardami określonymi w ustawie o ekonomii społecznej;

3) wspieranie realizacji indywidualnego procesu reintegracji w przedsiębiorstwach społecznych.

Finanse

Ogółem (UE+BP): 120 688 526,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 86 678 772,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 34 009 754,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru FEWP.06.11-IZ.00-001_23 (1.4 MB)

1. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach FEW (681.1 KB)

2. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (308.3 KB)

3. Tabela potwierdzająca wymagane doświadczenie zgodnie z kryterium premiującym (107.4 KB)

Tabela potwierdzająca wymagane doświadczenie zgodnie z kryterium premiującym (38.9 KB)

4. Wykaz kategorii wydatków dla Działania 6.11 (240.9 KB)

 

Materiały pomocnicze:

1. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności pracownika ION (359 KB)

2. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (356.8 KB)

3. Karta oceny formalnej projektu FEW (455 KB)

4. Karta oceny merytorycznej projektu FEW (443.9 KB)

5. Karta oceny kryterium negocyjnego FEW (250.8 KB)

6. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS+ (304.8 KB)

7. Wsparcie procesu reintegracji społeczno-zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych województwa wielkopolskiego - przewodnik dla specjalistów i specjalistek ds. reintegracji w OWES (622.4 KB)

8. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych dla wszystkich osób zaangażowanych w projekty realizowane w ramach FEW (473.3 KB)

9. Wyodrębniona ewidencja wydatków projektu i opisy na dowodach księgowych – materiał pomocniczy (627.1 KB)

10. Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta (286.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie  https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").