Zakończony od 12-05-2023 do 30-09-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 z dniem 12.05.2023 r. ogłasza przeprowadzenie naboru wniosku o dofinansowanie projektu nr FEWP.10.01-IZ.00-001/23, Działania 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Instytucja Organizująca Nabór (ION) wydłuża termin oceny w ramach naboru FEWP.10.01-IZ.00-001/23 do 23 listopada 2023 r. (podstawa prawna pkt 3.2 ppkt 7 Regulaminu wyboru projektu).

Opublikowano: 10.11.2023 r. 


Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7106/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu wyboru projektu nr: FEWP.10.01-IZ.00-001/23.

I. Podrozdział 3.1 Informacje o naborze, pkt 2 przyjął brzmienie:

Nabór rozpoczyna się w dniu udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu w LSI 2021+ w sposób umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie projektu. Nabór wniosków w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 12 maja 2023 r. od godziny 00:00:00 do dnia 30 września 2023 r. do godziny 23:59:59. Wnioskodawca składa wniosek za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2021+). Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany
w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego
o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów).

II. Podrozdział 4.3 Wymagania czasowe, pkt 2 przyjął brzmienie:

Wnioskodawca zobowiązany jest zaplanować rozpoczęcie realizacji projektu nie później niż na IV kwartał 2023 roku.

Pozostałe zapisy w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu wyboru projektu nie ulegają zmianie.

Zmiana regulaminu wyboru projektu obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Regulamin wyboru projektu FEWP.10.01-IZ.00-001/23  (973.9 KB) - obowiązuje od 31.08.2023 r. 

Uchwała 7106/2023 z dnia 31.08.2023 (213.5 KB)

Opublikowano: 31.08.2023 r. 


Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 6994/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2023 roku zmieniono następujący zapis regulamin wyboru projektów nr: FEWP.10.01-IZ.00-001/23.

I. Podrozdział 3.1 Informacje o naborze, pkt 2 przyjął brzmienie:

Nabór rozpoczyna się w dniu udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu w LSI 2021+ w sposób umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie projektu. Nabór wniosków w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 12 maja 2023 r. od godziny 00:00:00 do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godziny 23:59:59. Wnioskodawca składa wniosek za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2021+). Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany
w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego
o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów).

Pozostałe zapisy w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu wyboru projektów nie ulegają zmianie.

Zmiana regulaminu wyboru projektów obowiązuje od dnia 28 lipca 2023 roku.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Regulamin wyboru projektu FEWP.10.01-IZ.00-001/23 - obowiązuje od 28.07.2023 r. 

Uchwała 6994/2023 z dnia 28.07.2023 (212.3 KB)

Opublikowano: 28.07.2023 r. 


Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 6843/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2023 roku zmieniono następujący zapis regulamin wyboru projektów nr: FEWP.10.01-IZ.00-001/23.

I. Podrozdział 2.2 Kwota przeznaczona na realizację projektu przyjął brzmienie:

Ogółem (UE+BP+WW):                                                                    257 142 857,15 PLN

w tym wsparcie finansowe FST:                                                       180 000 000,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa1:                   64 285 713,15 PLN

w tym wkład własny1:                                                                          12 857 144,00 PLN

Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie wniosku wynosi 70%.(…)

1 Ostateczna kwota BP i wkładu własnego uzależniona jest od zgody Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na zmianę udziału środków budżetu państwa (BP) w ramach naboru. Zmiana ta automatycznie spowoduje zmianę wysokości wkładu własnego.

II. Podrozdział 3.1 Informacje o naborze, pkt 2 przyjął brzmienie:

Nabór rozpoczyna się w dniu udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu w LSI 2021+ w sposób umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie projektu. Nabór wniosków w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 12 maja 2023 r. od godziny 00:00:00 do dnia 31 lipca 2023 r. do godziny 23:59:59. Wnioskodawca składa wniosek za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2021+). Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów).

Pozostałe zapisy w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu wyboru projektów nie ulegają zmianie.

Zmiana regulaminu wyboru projektów obowiązuje od dnia 30 czerwca 2023 roku.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Regulamin wyboru projektu FEWP.10.01-IZ.00-001/23  (973 KB) 

Uchwała Nr 6843/2023 z dnia 29.06.2023 (218.1 KB)

Opublikowano: 30.06.2023 r. 

Wyniki naboru 23-11-2023

Instytucja Zarządzająca przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie oraz negatywnie z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-001/23.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 7494 /2023 z dnia 23.11.2023 (379.5 KB)

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 7494 /2023 z dnia 23.11.2023 (466.2 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (409.6 KB)

Opublikowano: 24.11.2023 r. 

Wyniki ocen

Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-001/23. Przedmiotowy projekt został skierowany do etapu negocjacji.

Projekt skierowany do negocjacji (425.6 KB)

Opublikowano: 25.10.2023 r. 


Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-001/23. Przedmiotowy projekt został skierowany do etapu oceny merytorycznej.

Projekt skierowany do oceny merytorycznej  (423.6 KB)

Opublikowano: 17.10.2023 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 12.05.2023 r. od godziny 00:00:00 do dnia 30.06.2023 r. 31 lipca 2023 r. 31 sierpnia 2023 r.  30 września 2023 r. do godziny 23:59:59. Przygotowanie wniosku w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.

Kto może składać wnioski

Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna

Wielkość przedsiębiorstwa: Duże; Średnie; Małe; Mikro; Mid caps; Small mid caps; Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru należy realizować zadania zgodne:

- z Programem pracowniczym dla GK ZE PAK na lata 2021-2027 - „Droga do zatrudnienia po węglu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji;

- ze zgłoszeniem projektu do wykazu projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027.

Finanse

Ogółem (UE+BP): 244 285 713,15 PLN

w tym wsparcie finansowe FST: 180 000 000,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 64 285 713,15 PLN

Niezbędne dokumenty

1.0 Regulamin wyboru projektu FEWP.10.01-IZ.00-001_23 - obowiązuje od 31.08.2023 r. (973.9 KB)

1.0 Regulamin wyboru projektu FEWP.10.01-IZ.00-001_23_obowiązuje od 28.07.2023 (973.9 KB)

1.0 Regulamin wyboru projektu FEWP.10.01-IZ.00-001_23 - obowiązuje od 30.06.2023 (973 KB)

1.0 Regulamin wyboru projektu FEWP.10.01-IZ.00-001_23 (973.6 KB)

1.1 Wzór zobowiązania do realizacji projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie Działania 10.01 (637.1 KB)

1.2 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 10.01 (133.1 KB)

1.3 Zgłoszenie projektu do wykazu projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu FEW 2021-2027 (819.1 KB)

Materiały pomocnicze:

1. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności pracownika ION (184.7 KB)

2. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (357.7 KB)

3. Karta oceny formalnej projektu FEW (453.9 KB)

4. Karta oceny merytorycznej projektu FEW (433.7 KB)

5. Karta oceny kryterium negocyjnego FEW (251 KB)

6. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn (195.4 KB)

7. Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta (285 KB)

8. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla wszystkich osób zaangażowanych w projekty (472.6 KB)

9. Uchwała 14_2023 KM FEW z 28.03.2023 ws. przyjęcia koncepcji programu pracowniczego 10.1 (915.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").