Zakończony od 19-05-2023 do 29-05-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 z dniem 19.05.2023 r. ogłasza przeprowadzenie naboru wniosku o dofinansowanie projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-001/23, Działania 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 10-08-2023

Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie oraz negatywnie z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania
w ramach naboru nr FEWP.06.13-IZ.00-001/23.

Uchwała Nr 7039-2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r (203.3 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 7039-2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r (435 KB)

Lista członków KOP - nabór FEWP.06.13-IZ.00-001-23 (114.4 KB)

Opublikowano: 11.08.2023 r. 

Wyniki ocen

Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach naboru nr FEWP.06.13-IZ.00-001/23. Przedmiotowy projekt został skierowany do etapu negocjacji.

Projekt skierowany do negocjacji (418.5 KB)

Opublikowany: 06.07.2023 r.


Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną w ramach naboru nr FEWP.06.13-IZ.00-001/23. Przedmiotowy projekt został skierowany do etapu oceny merytorycznej.

Projekt skierowany do oceny merytorycznej (417.9 KB)

Opublikowano: 16.06.2023 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 19.05.2023 r. od godziny 00:00 do dnia złożenia wniosku przez wyznaczonego Wnioskodawcę ale nie później niż do dnia 29 maja 2023 r. do godziny 23:59:59. Przygotowanie wniosku w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.

Kto może składać wnioski

Samorząd Województwa Wielkopolskiego/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Typ wnioskodawcy ogólny: Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Duże; Średnie; Małe; Mikro; Mid caps; Small mid caps; Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru można realizować następujące zadania:

1. Poprawa dostępu do lepszej jakości usług zdrowotnych lub społecznych, w tym – usług teleopieki.

Finanse

Ogółem (UE+BP): 45 000 000,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 35 000 000,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 10 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektu nr FEWP.06.13-IZ.00-001/23 (1.2 MB)

2. Wzór Zobowiązania do realizacji projektu niekonkurencyjnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt.: "Wielkopolskie telecentrum opieki" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (654.3 KB)

3. Wykaz kategorii wydatków dla Działania 6.13 (141.1 KB)

4. Zgłoszenie projektu do wykazu projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu FEW 2021-2027 (452.3 KB)

Materiały pomocnicze:

1. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności pracownika ION (359.1 KB)

2. Karta oceny formalnej projektu FEW (452.6 KB)

3. Karta oceny merytorycznej projektu FEW (434.9 KB)

4. Karta oceny kryterium negocyjnego FEW (251 KB)

5. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (649 KB)

6. Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta (285.4 KB)

7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla wszystkich osób zaangażowanych w projekty realizowane w ramach FEW (471.9 KB)

 

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").