Zakończony od 18-05-2023 do 12-06-2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 z dniem 18.05.2023 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów nr FEWP.06.01-IP.01-001/23, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 31-08-2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 przedstawia Listę zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr FEWP.06.01-IP.01-001/23.

Lista zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr FEWP.06.01-IP.01-001/23 (209.2 KB)

Opublikowano: 05.10.2023 r., Aktualizacja: 17.11.2023 r. 


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca przedstawia Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.01-IP.01-001/23.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.01-IP.01-001_23 (181.3 KB)

Uchwała Nr 7105/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.08.2023 r. (123.6 KB)

Uzasadnienie do uchwały Nr 7105/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.08.2023 r. (119.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla naboru nr FEWP.06.01-IP.01-00123 (134.2 KB)

Opublikowano: 05.09.2023 r. 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 18.05.2023 r. od godziny 0:00:00 do dnia 12.06.2023 r. do godziny 23:59:59. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.

Kto może składać wnioski

Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa wielkopolskiego.

Typ wnioskodawcy ogólny: Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparcie może zostać udzielone wyłącznie w ramach następujących form (zgodnie z SZOP):

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących form wsparcia:

- identyfikacja potrzeb osób pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP, w tym osób młodych, oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego poprzez opracowanie lub aktualizację IPD,

- pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej,

- realizacja wysokiej jakości szkoleń służących zdobyciu, zmianie lub podniesieniu kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych do wykonywania danego zawodu lub zadań na określonym stanowisku,

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez pracy zarejestrowanej w PUP, w tym osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia, bony zatrudnieniowe lub bony na zasiedlenie dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność danej formy wsparcia, dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy,

- wsparcie osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP, w tym osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Finanse

Kwota środków Funduszu Pracy możliwa do wykorzystania w ramach naboru przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS+ w województwie wielkopolskim w 2023 r. i w 2024 r. wynosi 139 692 302,84 zł:

w 2023 r. – 69 846 151,42 zł

w 2024 r. – 69 846 151,42 zł

w tym:

- budżet środków europejskich: 97 784 612,00 zł - 70%,

- kwota w części wkładu krajowego: 41 907 690,84 zł - 30%.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty PUP (841.1 KB)

2. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (282.8 KB)

3. Ankieta kompetencji samoocena część I (35.5 KB)

4. Ankieta kompetencji kwestionariusz część II (25.1 KB)

5. Klucz odpowiedzi (26.1 KB)

Inne ważne informacje

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących naboru można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Wyjaśnienia udzielane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 poprzez następujące kanały komunikacji: 

- konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową na adres: efs@wup.poznan.pl),

- konsultacje w siedzibie ION (Punkt Informacyjny WUP, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań).

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące naboru ION zamieszcza na stronie internetowej oraz portalu przy informacji o naborze.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").