Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 05-06-2023 do 30-06-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 22 maja 2023 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.07.04-IZ.00-001/23 w ramach Działania 7.4 Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) od 5 czerwca 2023 r. od godz. 7:30 do 30 czerwca 2023 r. do godz. 23:59:59.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się podmioty reprezentujące związki ZIT na terenie województwa wielkopolskiego.

Typ wnioskodawcy ogólny: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte działania na rzecz wzmocnienia potencjału Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w wymiarze planistycznym, koordynacyjnym
i monitoringowym m.in.: zwiększenie kompetencji do zarządzania rozwojem w wymiarze subregionalnym, w tym w zakresie opracowania strategii ponadlokalnych/strategii ZIT oraz innych dokumentów planistycznych i analitycznych, wspierających kompleksowy rozwój w obszarach funkcjonalnych oraz ich zarządzanie, monitorowanie i ocenę, tj.:

  • koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w zarządzanie, monitorowanie i ocenę oraz wdrażanie ZIT;
  • koszty utrzymania biura (w tym: czynsz lokalu, opłaty stałe: media, ubezpieczenia biura, obsługa rachunków bankowych, usługi kurierskie i pocztowe, koszty eksploatacyjne, serwis urządzeń biurowych, materiały biurowe);
  • szkolenia dla pracowników, koordynatorów ZIT w gminach;
  • delegacje pracownicze;
  • usługi prawne i księgowe związane z prowadzeniem biura ZIT;
  • konferencje, spotkania, wymiana doświadczeń (mające na celu animowanie współpracy w ramach obszarów funkcjonalnych);
  • działania informacyjno-promocyjne;
  • wsparcie eksperckie instytucji.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

W ramach naboru przewiduje się uproszczone metody rozliczania wydatków w oparciu o obligatoryjne zastosowanie stawki ryczałtowej w wysokości 7% na koszty pośrednie.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 8 000 000 PLN (słownie: osiem milionów złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków
o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów Działanie 7.4 (951.1 KB)

2. Kryteria wyboru projektów Działanie 7.4 (969.4 KB)

3. Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ w zakresie obsługi LSI 2021+ (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (645.2 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (257.9 KB)

6.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (866.1 KB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (82.8 KB)

8. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (704.9 KB)

10. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla noboru FEWP.07.04-IZ.00-001_23 (1.2 MB)

Załączniki do wniosku:

11. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (107.4 KB)

12. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92 KB)

13. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (92 KB)

14. Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią (101.2 KB)

15. Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizację inwestycji (79.1 KB)

Załączniki pomocnicze: 

16. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

17. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

18. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 40 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi systemu LSI 2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.