Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 26-05-2023 do 05-06-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 z dniem 26.05.2023 r. ogłasza przeprowadzenie naboru wniosku o dofinansowanie projektu nr FEWP.06.15-IZ.00-002/23, Działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 10-08-2023

Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie oraz negatywnie z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania
w ramach naboru nr FEWP.06.15-IZ.00-002/23.

Uchwała Nr 7041-2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r (203.4 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 7041-2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 sierpnia 2023 r (436 KB)

Lista członków KOP - nabór FEWP.06.15-IZ.00-002-23 (115.8 KB)

Opublikowano: 11.08.2023 r. 

Wyniki ocen

Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach naboru nr FEWP.06.15-IZ.00-002/23. Przedmiotowy projekt został skierowany do etapu negocjacji.

Projekt skierowany do negocjacji (421.2 KB)

Opublikowano: 07.07.2023 r.


Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną w ramach naboru nr FEWP.06.15-IZ.00-002/23. Przedmiotowy projekt został skierowany do etapu oceny merytorycznej.

Projekt skierowany do oceny merytorycznej (419.6 KB)

Opublikowano: 26.06.2023 r. 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 26.05.2023 r. od godziny 00:00 do dnia złożenia wniosku przez wyznaczonego Wnioskodawcę ale nie później niż do dnia 05.06.2023 r. do godziny 23:59:59. Przygotowanie wniosku w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.

Kto może składać wnioski

Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Typ wnioskodawcy ogólny: Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Duże; Średnie; Małe; Mikro; Mid caps; Small mid caps; Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru można realizować projekty polegające na poprawie dostępu, jakości i koordynacji usług adopcji w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej przez:

  1. wsparcie dla dzieci przebywających na powierzeniu pieczy oraz urlopowanych do rodzin, które złożyły wniosek o przysposobienie oraz osób po przysposobieniu, m.in.: wspomagające rozwój, kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne, terapia traumy i zaburzeń więzi, terapia FAS/FASD, wsparcie dla dorosłych osób adoptowanych;
  2. usługi dla rodzin, które złożyły wniosek o przysposobienie oraz po przysposobieniu oraz dla ich otoczenia m.in. wsparcie opiekuna rodziny adopcyjnej, wsparcie w przygotowaniu i pełnieniu funkcji m.in. superwizja, wsparcie terapeutyczne, szkoleniowe, w zakresie dostosowania mieszkania do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi/niepełnosprawnościami;
  3. działania wzmacniające koordynację regionalnego systemu adopcji, w tym m.in.: wdrożenie modelu pracy opiekuna rodzin adopcyjnych i zespołów interdyscyplinarnych ds. dziecka adoptowanego, sieciowanie i wymiana doświadczeń pracowników instytucji współpracujących w realizacji zadań na rzecz procesu adopcji.

Finanse

Ogółem (UE+BP): 8 100 000,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 6 300 000,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 800 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin naboru FEWP.06.15-IZ.00-002/23 (1022.3 KB)

2. Wzór Zobowiązania do realizacji projektu niekonkurencyjnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt.: "Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji" w pramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (656.5 KB)

3. Wykaz kategorii wydatków dla Działania 6.15 (137.6 KB)

4. Zgłoszenie projektu do wykazu projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu FEW 2021-2027 (378.2 KB)

Materiały pomocnicze:

1. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności pracownika ION (265 KB)

2. Karta oceny formalnej projektu FEW (452.7 KB)

3. Karta oceny merytorycznej projektu FEW (434.9 KB)

4. Karta oceny kryterium negocyjnego FEW (251 KB)

5. Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (544.5 KB)

6. Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta (285.4 KB)

7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla wszystkich osób zaangażowanych w projekty (471.9 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").