Zakończony od 01-06-2023 do 31-08-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 1 czerwca 2023 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.10.02-IZ.00-002/23 w ramach Działania 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o aktualizacji podstawy prawnej w części I Wykaz skrótów i pojęć używanych w Regulaminie oraz o doprecyzowaniu zapisów dotyczących oceny strategicznej projektów w części IV Procedura wyboru projektów, punkt D Regulaminu wyboru projektów. Pozostała treść Regulaminu wraz z załącznikami nie ulega zmianie.

Przedmiotowe zmiany nie powodują pogorszenia warunków naboru nr FEWP.10.02-IZ.00-002/23 oraz pozostają bez wpływu na ocenę projektów.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 29 czerwca 2023 roku.

Regulamin wyboru projektów Nr FEWP.10.02-IZ.00-002_23_zmiana (1 MB)

Uchwała nr 6838/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2023 r.  (235.1 KB)

Opublikowano: 30.06.2023 r. 

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektów w ramach Działania 10.02 „Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.10.02-IZ.00-002/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje, że w wyniku oceny merytorycznej 42 projekty zostały ocenione pozytywnie, a 3 projekty uzyskały negatywny wynik oceny.

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny strategicznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (480.7 KB)

Opublikowano: 24.01.2024 r. 


Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektów w ramach Działania 10.02 „Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.10.02-IZ.00-002/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje, że w ramach naboru złożono 57 wniosków. 45 projektów zostało ocenionych pozytywnie, a 11 projektów zostało ocenionych negatywnie. 1 wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie formalnie (558.9 KB)

Opublikowano: 24.11.2023 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) od 1 czerwca 2023 r. od godz. 7.30 do 31 sierpnia 2023 r. 

Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2021+ możliwe jest od rozpoczęcia naboru, tj. 1 czerwca 2023 r.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące projekt na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego słupeckiego i tureckiego.

Typ wnioskodawcy ogólny: Przedsiębiorstwa

Wielkość przedsiębiorstwa: Średnie; Małe; Mikro

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące inwestycji MŚP w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji, polegające na:

a) inwestycjach produkcyjnych w MŚP w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia, w tym poprzez:

- wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub  marketingowych; inwestycji niezbędnych do zmiany profilu działalności, w tym wprowadzenia nowych, przyjaznych dla klimatu produktów, usług i procesów,

- wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji i robotyzacji,

- promocję zagraniczną jako element projektu;

b) wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw, w tym:

- zakup usług programistycznych lub/i zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania (w tym w formie licencji) w celu wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego,

- zakup środków trwałych, w tym urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych czy ich magazynowaniem;

c) rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki, wykorzystującej endogeniczne potencjały danego obszaru do rozwoju gospodarczego, mającej charakter prozatrudnieniowy, w tym przyczyniającej się do przejścia na neutralną dla klimatu GOZ;

d) promocji zagranicznej (jako element projektu w przypadku inwestycji produkcyjnych mających na celu internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa).

Finanse

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie to 250 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

- dla mikro i małych przedsiębiorstw 45% wydatków kwalifikowalnych,

- dla średnich przedsiębiorstw 35% wydatków kwalifikowalnych.

W ramach naboru projekty rozliczane będą w oparciu o wydatki rzeczywiście poniesione.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 8 000 000 PLN.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 60 000 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych). Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów Działanie 10.02 (1 MB) obowiązuje od 29.06.2023 r. 

1. Regulamin wyboru projektów Działanie_10.02 (1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów Działanie 10.02 (903.7 KB)

3. Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ w zakresie obsługi LSI 2021 (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.4 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (290.9 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 10.02 (1 MB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (83.9 KB)

8. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (706.3 KB)

10. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru FEWP.10.02-IZ.00-002_23 (1.2 MB)

Załączniki do wniosku:

11. Załącznik nr 2 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (107.4 KB)

12. Załącznik nr 5 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizację inwestycji (79.1 KB)

13. Załącznik nr 6 do wniosku - Określenie statusu MŚP Wnioskodawcy (72.6 KB)

14. Załącznik nr 7 do wniosku - Formularz informacji o pomoc de minimis (290 KB)

15. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

16. Załącznik nr 7 do wniosku - Formularz informacji o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

Załączniki pomocnicze:

17. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej (1.5 MB)

18. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

19. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

20. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

21. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (1.3 MB)

22. Wykaz kodów PKD wykluczonych z otrzymania wsparcia - załącznik pomocniczy (971.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 37 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi systemu LSI 2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.