Zakończony od 23-06-2023 do 04-08-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021‑2027 z dniem 09.06.2023 r. ogłasza nabór nr FEWP.06.13-IZ.00-004/23. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 6951/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2023 roku zmieniono następujący zapis regulamin wyboru projektów nr: FEWP.06.13-IZ.00-004/23.

I. Podrozdział 3.1 Informacje o naborze, pkt 2 przyjął brzmienie:

Nabór rozpoczyna się w dniu udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu w LSI 2021+ w sposób umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie projektu. Nabór wniosków w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 23 czerwiec 2023 r. od godziny 0.00 do dnia  4 sierpnia 2023 r. do godziny 23:59:59. Wnioskodawca składa wniosek za pośrednictwem LSI 2021+. Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.).

Pozostałe zapisy w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu wyboru projektów nie ulegają zmianie.

Jednocześnie jako materiał pomocniczy dodano regionalny program zdrowotny pt.: „Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie województwa wielkopolskiego”

Zmiana regulaminu wyboru projektów obowiązuje od dnia 21 lipca 2023 roku.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Regulamin naboru FEWP.06.13-IZ.00-004_23 aktualny od 21.07 (1 MB)

RPZ w zakresie rehabilitacji dzieci z chorobami neurologicznymi (2.4 MB)

Opublikowano: 21.07.2023 r.


WYDŁUŻENIE NABORU

W związku z trwającymi pracami nad dostosowaniem regionalnego programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji dzieci z chorobami neurologicznymi do uwag zawartych w opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji nr 28/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. Instytucja Zarządzająca planuje wydłużyć termin na złożenie wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje w ww. zakresie zostaną zamieszczone w dniu 21 lipca br.

Wyniki naboru 28-09-2023

Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie oraz negatywnie z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru
nr FEWP.06.13-IZ.00-004/23.

Uchwała Nr 7231/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2023 r (202.4 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 7231/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2023 r (439.6 KB)

Lista członków KOP - nabór nr FEWP.06.13-IZ.00-004/23 (114 KB)

Opublikowano: 29.09.2023 r. 

Wyniki ocen

Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach naboru nr FEWP.06.13-IZ.00-004/23. Przedmiotowy projekt został skierowany do etapu negocjacji.

Projekt skierowany do negocjacji (427.1 KB)

Opublikowano: 30.08.2023 r. 


Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w ramach naboru nr FEWP.06.13-IZ.00-004/23. Przedmiotowe projekty zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej.

Projekty skierowane do oceny merytorycznej (430.9 KB)

Opublikowano: 23.08.2023 r. 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021‑2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 23.06.2023 r. od godziny 00.00 do dnia 21 lipca 2023 4 sierpnia 2023 r. do godziny 23:59:59. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru. Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Kto może składać wnioski

- podmioty wykonujące działalność leczniczą,

- podmioty ekonomii społecznej,

- organizacje pozarządowe,

- instytucje rynku pracy,

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

- jednostki zależne od JST posiadające osobowość prawną,

- państwowe jednostki budżetowe,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą,

- uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną dla których organem założycielskim jest uczelnia.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Instytucje ochrony zdrowia; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji; Służby publiczne

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru można realizować następujące zadania:

1. realizację Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie rehabilitacji dzieci z chorobami neurologicznymi.

Finanse

Ogółem (UE+BP): 48 925 000,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS+: 36 050 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa : 12 875 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru FEWP.06.13-IZ.00-004_23  (1 MB) - aktualny od 21.07.2023 r. 

Regulamin naboru FEWP.06.13-IZ.00-004_23 (1 MB)

1.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach FEW (669.2 KB)

1.2 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 6.6 (236.5 KB)

Materiały pomocnicze:

1. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności pracownika ION (359 KB)

2. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (356.8 KB)

3. Karta oceny formalnej projektu FEW (453.8 KB)

4. Karta oceny merytorycznej projektu FEW (434.8 KB)

5. Karta oceny kryterium negocyjnego FEW (250.9 KB)

6. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów z EFS+ (304.7 KB)

7. Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta (286.5 KB)

8. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych (473.3 KB)

9. Wzór umowy o partnerstwie projekt nierozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

10. Wzór umowy o partnerstwie projekt nierozliczany wnioskami częściowymi (elektroniczny podpis) (1 MB)

11. Wzór umowy o partnerstwie- projekt rozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

12. Wzór umowy o partnerstwie projekt rozliczany wnioskami częściowymi (elektroniczny podpis) (1 MB)

13. Wzór weksla i deklaracji wekslowej wraz z oświadczeniem współmałżonka (331.3 KB)

14. Wzór weksla i deklaracji wekslowej (299.8 KB)

15. RPZ w zakresie rehabilitacji dzieci z chorobami neurologicznymi (2.4 MB) - obowiązuje od 21.07.2023 r. 

Inne ważne informacje

Zobacz często zadawane pytania

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").