Zakończony od 03-07-2023 do 20-10-2023

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 z dniem 03.07.2023 r. ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu nr FEWP.06.02-IP.01-001/23, Działania 6.2 Wsparcie w ramach OHP i mobilność w ramach sieci EURES. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca informuje, że zmieniono następujące zapisy Regulaminu wyboru projektu nr FEWP.06.02-IP.01-001/23 w zakresie:

  1. Rozdział II INFORMACJE O NABORZE, Podrozdział 2.4 Źródła finansowania i kwota środków przeznaczona na nabór:

Kwota środków możliwa do wykorzystania w ramach naboru przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego z EFS+ w województwie wielkopolskim w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2028 r. wynosi 9 000 000,00 zł w tym:

- budżet środków europejskich: 6 300 000,00 zł - 70%,

- wkład własny: 2 700 000,00 zł - 30%.

  1. Rozdział II INFORMACJE O NABORZE, Podrozdział 2.5 Termin, forma i miejsce składania wniosku o dofinansowanie, punkt 1:

Nabór wniosku o dofinansowanie prowadzony będzie w trybie niekonkurencyjnym w terminie:

od dnia 03.07.2023 r.  od godz. 0:00:00

do dnia 20.10.2023 r.  do godz. 23:59:59.

  1. Rozdział III WYMAGANIA NABORU, Podrozdział 3.5 Wymagania czasowe dotyczące projektu, punkt 1:

Projekt niekonkurencyjny OHP będzie realizowany w okresie:

od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.

Okres realizacji projektu dotyczy realizacji zadań w ramach projektu i jest równoznaczny z okresem kwalifikowalności wydatków.

  1. Rozdział III WYMAGANIA NABORU, Podrozdział 3.6 Efekty realizacji projektu – wskaźniki:

A. WSKAŹNIKI PRODUKTU

1. Liczba osób w wieku poniżej 18 lat objętych wsparciem w programie - wartość docelowa 512 osób.

B. WSKAŹNIKI REZULTATU

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - wartość docelowa 307 osoby.

  1. Rozdział IV ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU, Podrozdział 4.1 Wkład własny:

OHP w ramach projektu pozakonkursowego wniesie wkład własny w kwocie – 2 700 000,00 zł.

  1. Rozdział VII Załączniki, punkt 2 Załącznik 2 Zgłoszenie projektu do wykazu projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu FEW 2021-2027:

Punkt 2.8 Przewidywany okres realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok): Przewidywana data zakończenia rzeczowego projektu 31.12.2028

Punkt 2.9 Opis przedmiotu projektu: 01.01.2024 r. do 31.12.2028 r.

Punkt 2.14 Przewidywana data złożenia wniosku właściwego do IZ/IP FEW2021+ (kwartał/miesiąc oraz rok): lipiec 2023 – październik 2023.

Pozostałe zapisy w regulaminie oraz w załącznikach do regulaminu wyboru projektu nie ulegają zmianie.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków naboru nr FEWP.06.02-IP.01-001/23.

Regulamin obowiązuje od 31.08.2023 r.

Regulamin wyboru projektu z 31.08.2023 - wersja aktualna (814.5 KB)

Załącznik 2 Zgłoszenie projektu do wykazu projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z 31.08.2023 - wersja aktualna (299.7 KB)

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 03.07.2023 r. od godziny 0:00:00 do dnia 31.08.2023 r. 20.10.2023 r. do godziny 23:59:59. Przygotowanie wniosku w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.

Kto może składać wnioski

Ochotnicze Hufce Pracy Wielkopolska Wojewódzka Komenda

Typ wnioskodawcy ogólny: Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparcie może zostać udzielone wyłącznie w ramach następujących form (zgodnie z SZOP):

Działania towarzyszące aktywizacji edukacyjno-zawodowej jako uzupełnienie do działań w ramach instrumentów i usług rynku pracy wynikających w Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych realizowanych w projektach OHP, w tym:

- identyfikacja deficytów edukacyjnych i społeczno-wychowawczych, potrzeb i umiejętności danej osoby służące doborowi form wsparcia (instrumentów i usług rynku pracy) do indywidualnej sytuacji danej osoby;

- opieka ukierunkowana na osobę młodą m.in. poprzez doradztwo, poradnictwo i mentoring służące zmotywowaniu oraz przygotowaniu danej osoby do wejścia na rynek pracy i na wymogi związane z uczeniem się przez całe życie;

- wsparcie osób młodych w wyrównaniu zaległości edukacyjnych oraz rozwijaniu zdolności i umiejętności m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć integracyjnych i rozwoju osobistego;

- wsparcie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych osób młodych m.in. poprzez zajęcia terapeutyczno-korekcyjne, szkolenia z zakresu tzw. Kompetencji miękkich służące redukcji zachowań dysfunkcjonalnych;

- wsparcie osób młodych w podnoszeniu umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych potrzebnych do wykonywania danego zawodu m.in. poprzez organizację różnego typu szkoleń służących do skutecznego wejścia na rynek pracy i pomyślnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Finanse

Kwota środków możliwa do wykorzystania w ramach naboru przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego z EFS+ w województwie wielkopolskim w okresie 01.01.2024 r. – 30.06.2026 r.  31.12.2028 r. wynosi 4 500 000,00 zł 9 000 000,00 zł w tym:

- budżet środków europejskich: 3 150 000,00 zł  6 300 000,00 zł 70%,

- wkład własny: 1 350 000,00 zł 2 700 000,00 zł - 30%.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektu  (814.5 KB) - obowiązuje od 31.08.2023 r. 

1. Regulamin wyboru projektu (820.6 KB)

2. Formularz wniosku o dofinansowanie (278.6 KB)

3. Zgłoszenie projektu do wykazu projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (299.7 KB) - obowiązuje od 31.08.2023 r. 

3. Zgłoszenie projektu do wykazu projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu FEW 2021-2027 (299.5 KB)

Inne ważne informacje

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących naboru można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Wyjaśnienia udzielane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 poprzez następujące kanały komunikacji: 

- konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową na adres: efs@wup.poznan.pl),

- konsultacje w siedzibie ION (Punkt Informacyjny WUP, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań)

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące naboru ION zamieszcza na stronie  internetowej oraz portalu przy informacji o naborze.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").