Zakończony od 18-08-2023 do 01-09-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 21.07.2023 r. ogłasza nabór nr FEWP.10.01-IZ.00-003/23. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 15-11-2023

Instytucja Zarządzająca przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie oraz negatywnie z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-003/23.

Uchwała Nr 7472 _ 2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.11.2023 r (378.9 KB)

Zaącznik do Uchwały Nr 7472 _ 2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.11.2023 r. (478.7 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (395 KB)

Opublikowano: 17.11.2023 r. 

Wyniki ocen

Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-003/23. Przedmiotowy projekt został skierowany do etapu negocjacji.

Projekt skierowany do negocjacji (425.8 KB)

Opublikowano: 30.10.2023 r. 


Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-003/23. Przedmiotowe projekty zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej.

Projekty skierowane do oceny merytorycznej (431.7 KB)

Opublikowano: 11.10.2023 r. 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 18 sierpnia 2023 r. od godziny 00.00 do dnia do dnia 01 września 2023 r. do godziny 23:59:59.  Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.
Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Kto może składać wnioski

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Typ wnioskodawcy ogólny: Przedsiębiorstwa; Administracja publiczna; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji; Służby publiczne

Na co można otrzymać dofinansowanie

Nabór ma na celu wyłonienie operatora podmiotowego systemu finansowania (PSF) w rejonie Wielkopolski Wschodniej. Dotyczy usług rozwojowych realizowanych przez PSF za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych w zakresie podnoszenia i zmiany kompetencji oraz rozwoju umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych - Uczenie się przez całe życie.

Finanse

Ogółem (UE+BP):                             28 928 571,00 PLN

w tym wsparcie finansowe FST:        22 500 000,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 6 428 571,00 PLN

Ostateczna kwota krajowego wsparcia finansowego z budżetu państwa może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1.0 Regulamin wyboru projektów w ramach Działania 10.01 (1.1 MB)

1.1. Wzór Umowy do realizacji projektu w ramach Działania 10.01 (676.3 KB)

1.2 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 10.01 (123.2 KB)

1.3 Wykaz sekcji PKD przyp. do obszarów IS Wlkp. i podregionu konińskiego (179.2 KB)

Materiały pomocnicze:

1. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności pracownika ION (358.9 KB)

2. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (356.7 KB)

3. Karta oceny formalnej projektu FEW (454 KB)

4. Karta oceny merytorycznej projektu FEW (440.3 KB)

5. Karta oceny kryterium negocjacyjnego FEW (251 KB)

6. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn (195.1 KB)

7. Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta (284.3 KB)

8. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (473.3 KB)

9. Wzór zestawienia refundacji (396.4 KB)

10. Wzór umowy o partnerstwie - projekt nierozliczany wnioskami częściowymi (92.5 KB)

11. Wzór umowy o partnerstwie (podpis elektroniczny) - projekt nierozliczany wnioskami częściowymi (93.1 KB)

12. Wzór umowy o partnerstwie - projekt rozliczany wnioskami częściowymi (93.7 KB)

13. Wzór umowy o partnerstwie (podpis elektroniczny) - projekt rozliczany wnioskami częściowymi (93.1 KB)

14. Wzór weksla i deklaracji wekslowej (299.8 KB)

15. Wzór weksla i deklaracji wekslowej wraz z oświadczeniem współmałżonka (331.3 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres pife.poznan@wielkopolskie.pl,
telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").