Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 25-08-2023 do 29-09-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 25.08.2023 r. ogłasza nabór wniosku
w trybie pozakonkursowym nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-002/23 w ramach Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 25.08.2023 r. od godziny 7:30 do 29.09.2023 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 25.08.2023 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Nabór ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Podniesienie efektywności energetycznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania Portu Lotniczego Poznań-Ławica na środowisko naturalne poprzez produkcję i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w tym produkcję i wykorzystanie wodoru.

Finanse

Dofinansowanie udzielone zostanie na podstawie:

  1. Rozporządzenia (Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
  2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycji w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020;
  3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Przewidywana kwota dofinansowania projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla etapu I wynosi maksymalnie 6 782 500 PLN.

Niezbędne dokumenty

1. Warunki formalne (210.9 KB)

2. Kryteria Wyboru Projektów (387.3 KB)

3. Podręcznik podmiotu zgłaszającego LSI2014 do obsługi WRPO 2014+ (2.8 MB)

3.1 Regulamin użytkownika LSI 2014+ (1.1 MB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (544.9 KB)

5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1.2 MB)

6. Zakres Studium Wykonalności (605.8 KB)

7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (736 KB)

7.1 Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (566.5 KB)

8. Warunki udzielenia wsparcia dla projektu pozakonkursowego (523.1 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu

9. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

9.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (945.1 KB)

10. Załącznik nr 2 do wniosku - Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

10.1 Instrukcja wypełniania Załącznika nr 2 do wniosku Zaświadczenia NATURA 2000 (410 KB)

11. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

12. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane (465.2 KB)

12.1 Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu (468 KB)

13. Załącznik nr 19 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środkow na realizacje inwestycji (468 KB)

14. Załacznik nr 23 do wniosku - Oświadczenia Partnera Uczestnika (488 KB)

15. Załącznik nr 25 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku (455.5 KB)

16. Załącznik nr 26 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (290 KB)

16.1 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

17. Załącznik nr 26 do wniosku - Formularz informacji przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiebiorcę (324 KB)

17.1 Instrukcja wypełnienia tabeli przy ubieganiu sie o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

18. Załącznik nr 26 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

19. Załącznik nr 28 do wniosku - Kalkulator pomocy publicznej dla instalacji OZE (130.8 KB)

Załączniki dodatkowe:

20. Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimat, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian (3.3 MB)

21. POLITYKA KLIMATYCZNA POLSKI - Strategie redukcji emisji gazow cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (615.5 KB)

22. Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

23. SPA-2020 - Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

24. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (275.6 KB)

25. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (Standardy dostępności dla polityki spójności) (3.5 MB)

26. Strategia rozwoju rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (6.2 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna2@umww.pl, oraz telefonicznie pod numerem: 61 626 71 42 i 61 626 71 67 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 62 66 190, 61 62 67 246 lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.