Zakończony od 02-10-2023 do 22-12-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 2 października 2023 roku ogłasza nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.02.05-IZ.00-002/23 w ramach Działania 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Z uwagi na udzielenie przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zgody na udział środków Budżetu Państwa w dofinansowaniu projektów w naborze nr FEWP.02.05-IZ.00-002/23, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o aktualizacji Regulaminu wyboru projektów w zakresie; zmiany źródeł dofinansowania, zwiększenia całkowitej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz maksymalnego poziomu dofinansowania z 70 % na 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków naboru nr FEWP.02.05-IZ.00-002/23 oraz pozostaje bez wpływu na ocenę projektów.

Zmiana obowiązuje od 10 stycznia 2024 roku

Regulamin wyboru projektów dla naboru nr FEWP.02.05-IZ-00-002/23  - obowiązuje od 10 stycznia 2024 r. (1.1 MB)

Uchwała Nr 7725/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskieo z dnia 10 stycznia 2024 r. (240.6 KB)

Opublikowano: 12.01.2024 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI 2021+) od 2 października 2023 r. od godz. 07.30 do 22 grudnia 2023 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 2 października 2023 r.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach Działania 02.05 mogą ubiegać się m.in. następujące podmioty:

  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. policja, straż pożarna i służby ratownicze,
  3. organizacje pozarządowe.

Przedmiotowy nabór nr FEWP.02.05-IZ.00-002/23 dedykowany jest wyłącznie dla jednostek OSP działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz dla jednostek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach   określonych w części II.J Regulaminu wyboru projektów.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

1. Rozwój systemów ratownictwa oraz systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego.

Wsparciem objęte mogą być działania polegające na:

  1. przedsięwzięciach służących rozwojowi systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenia służb w odpowiedni i wysoce efektywny sprzęt dla jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych,
  2. usprawnieniu potencjału służb publicznych w ramach rozwoju systemów monitoringu, prognozowania i ostrzegania środowiskowego na obszarze Wielkopolski (np. wykorzystujące technologie dokładnej identyfikacji i mapowania obszarów zagrożeń), a także skutecznego informowania mieszkańców o możliwie precyzyjnie określonych zagrożeniach środowiskowych i meteorologicznych.

Finanse

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 250 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% 85% wydatków kwalifikowalnych.

Na kwotę wsparcia składają się środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – do 70 % i Budżetu Państwa – do 15%.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) 30 357 142,85 PLN (słownie: trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy). Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów dla naboru nr FEWP.02.05-IZ-00-002/23 (1.1 MB) - obowiązuje od 10 stycznia 2024 r. 

1. Regulamin wyboru projektów dla naboru nr FEWP.02.05-IZ-00-002_23 27_09_2023 (1.1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR dla Działania 2.05 w ramach FEW 2021+ (878.9 KB)

3. Podręcznik Użytkownika LSI2021+ wersja 1.3 (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.4 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (262.3 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (954.1 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (954.1 KB)

7. Załacznik nr 18 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (104.2 KB)

8. Załacznik nr 18 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu (182.1 KB)

10. Wzór Porozumienia o dofinansowanie Projektu (165 KB)

11. Decyzja o dofinansowaniu Projektu (164 KB)

12. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków FEWP.02.05-IZ.00-002-23 (170.3 KB)

13. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

14. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92 KB)

15. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (92 KB)

16. Załącznik nr 16 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią (101.2 KB)

17. Załącznik nr 21 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (80.6 KB)

18. Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.5 KB)

19. Załącznik nr 25 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

20. Załącznik nr 25 do wniosku - Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (39.9 KB)

21. Instrukcja wypełnienia formularza pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

22. Załącznik nr 25 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (36.4 KB)

23. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

24. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

25. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

26. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

27. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (1.3 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 13 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").