Zakończony od 16-10-2023 do 30-10-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 z dniem 16.10.2023 r. ogłasza nabór nr FEWP.10.01-IZ.00-004/23. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 15-02-2024

Instytucja Zarządzająca przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie oraz negatywnie z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-004/23.

Uchwała Nr 7944/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.02.2024 r. (393.3 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 7944/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.02.2024 r. (487.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (673.8 KB)

Opublikowano: 16.02.2024 r.

Wyniki ocen

Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-004/23. Przedmiotowy projekt został skierowany do etapu negocjacji.

Projekt skierowany do negocjacji (422.6 KB)

Opublikowano: 22.12.2023 r. 


Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-004/23. Przedmiotowy projekt został skierowany do etapu oceny merytorycznej.

Projekt skierowany do oceny merytorycznej (419.7 KB)

Opublikowano: 16.11.2023 r. 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 16 października 2023 r. od godziny 00.00 do dnia do dnia 30 października 2023 r. do godziny 23:59:59.   Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.
Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Kto może składać wnioski

Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Duże; Średnie; Małe; Mikro; Mid caps; Small mid caps; Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru można realizować następujące zadania:

1. Wsparcie z zakresu włączenia społecznego osób dotkniętych transformacją w kierunku neutralności klimatycznej i ich otoczenia tj. integracja i aktywizacja osób, rodzin/grup/środowisk dotkniętych transformacją energetyczną, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem, m.in. przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej, zdrowotnej (w tym profilaktyki zdrowia psychicznego), rekreacyjno-kulturalnej, interwencji kryzysowej, a także działania o charakterze środowiskowym czy edukacyjnym.

2.Programy rozwojowe dla pracowników systemu polityki społecznej w zakresie szybkiego reagowania na wyzwania społeczne związane z transformacją w kierunku neutralności klimatycznej.

Finanse

Ogółem (UE+BP):                                                                 17 000 000,00 PLN

w tym wsparcie finansowe FST:                                            11 900 000,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa          5 100 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektu FEWP.10.01.IZ.00.004.23 (1 MB)

2. Wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu (641.4 KB)

3. Wykaz kategorii wydatków dla Działania 10.01 (134.2 KB)

4. Zgłoszenie projektu do wykazu projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu FEW 2021-2027 (780.2 KB)

Materiały pomocnicze:

1. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności pracownika ION (265 KB)

2. Karta oceny formalnej projektu FEW (451.9 KB)

3. Karta oceny merytorycznej projektu FEW (435.8 KB)

4. Karta oceny kryterium negocyjnego FEW (251 KB)

5. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn (544.5 KB)

6. Załącznik III Wytycznych KE dotyczących zapewnienia poszanowania KPP UE (243.9 KB)

7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla wszystkich osób zaangażowanych w projekty (56.4 KB)

7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla wszystkich osób zaangażowanych w projekty (471.9 KB)

8. Uchwała Nr 56-2023 ws. przyjęcia koncepcji proj. Wsparcie zmiany społecznej w WW 10.1 (729.9 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").