Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 30-10-2023 do 19-01-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 30 października 2023 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.05.01-IZ.00-002/23 w ramach Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) od 30 października 2023 roku do 19 stycznia 2024 roku.

Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2021+ możliwe jest od dnia ogłoszenia naboru, to jest od 30 października 2023 roku.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:

  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. organizacje pozarządowe,
  3. ośrodki kształcenia dorosłych,
  4. szkoły i inne placówki systemu oświaty.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparciem zostanie objęta infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa szkół zawodowych, centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, m.in.:

  1. budowa (tylko w uzasadnionych przypadkach), rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z inteligentnymi specjalizacjami określonymi na poziomie regionu oraz służące wspieraniu rozwoju zawodowego nauczycieli (jako elementu projektu);
  2. inwestycje infrastrukturalne związane z poprawą dostępności placówek edukacyjnych dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (poparte dokładną analizą potrzeb).

W ramach projektu możliwe jest łączenie rodzajów projektów wymienionych w podpunkcie a) i podpunkcie b).

Finanse

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 1 000 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

Projekt rozliczany jest w oparciu o wydatki rzeczywiście poniesione.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 60 000 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów Działanie 05.01 (1.1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów Działanie 05.01 (912.7 KB)

3. Podręcznik użytkownika LSI2021+ (3.7 MB)

4. Regulamin użytkownika LSI2021+ (655.8 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (455.3 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  (912.2 KB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (108.3 KB)

8. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

10. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (1015.8 KB)

11. Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (1 MB)

12. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru nr FEWP.05.01-IZ.00-002_23 (1 MB)

Załączniki do wniosku: 

13. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

14. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92.1 KB)

15. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (90.7 KB)

16. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (99.7 KB)

17. Załącznik nr 19 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (77.7 KB)

18. Załącznik nr 21 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.5 KB)

19. Załącznik nr 23 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

20. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przestawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.7 KB)

Załączniki pomocnicze:

21. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

22. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

23. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

24. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (1.3 MB)

25. Obszary zagrożone trwałą marginalizacją (422 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adresy: ocenaformalna1@umww.pl lub PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 38 lub bezpośrednio do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.