Zakończony od 30-10-2023 do 19-01-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 30 października 2023 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.10.07-IZ.00-001/23 w ramach Działania 10.07 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o zmianie Regulaminu wyboru projektów dla naboru nr FEWP.10.07-IZ.00-001/23. W części II Podstawowe informacje o naborze, punkt G Wartości oraz intensywność wsparcia, zmienia się alokację dla naboru oraz intensywność wsparcia i źródła finansowania projektów. Pozostała treść Regulaminu wraz z załącznikami nie ulega zmianie.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków naboru nr FEWP.10.07-IZ.00-001/23 oraz pozostaje bez wpływu na ocenę projektów.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 23 listopada 2023 roku.

Regulamin wyboru projektów Działanie 10.7 (1011.1 KB)

Uchwała Nr 7498/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2023 r.w sprawie zmiany uchwały nr 7358/2023 (240 KB)

Wyniki naboru 04-04-2024

W dniu  4 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 8214 /2024 w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania dla naboru nr FEWP.10.07-IZ.00-001/23, Działania 10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.

W związku z powyższym, IZ FEW 2021+ przedstawia przedmiotową uchwałę wraz z  listą projektów ocenionych, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w naborze oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 8214/2024 z dnia 4.04.2024 (379.1 KB)

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 8214/2024 z dnia 4.04.2024 (471.2 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (399.6 KB)

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (1.9 MB)

Opublikowano: 04.04.2024 r. 

Wyniki ocen

Informacja o aktualizacji listy projektów ocenionych pozytywnie w ramach oceny strategicznej w ramach Działania  10.7 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 w ramach naboru  FEWP.10.07-IZ.00-001/23.

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu nr 10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej  Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  i  Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ przedstawiają zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie w ramach oceny strategicznej po zakończonej procedurze odwoławczej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach oceny strategicznej - aktualizacja (456.1 KB)

Opublikowano: 13.06.2024 r. 


Informacja o aktualizacji listy projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie w ramach Działania 10.07 „Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór numer FEWP.10.07-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje, że po zakończonej procedurze odwoławczej przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie i przekazanych do oceny strategicznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie - aktualizacja (448.7 KB)

Opublikowano: 05.06.2024 r. 


Informacja o aktualizacji listy projektów ocenionych pozytywnie formalnie w ramach Działania 10.07 „Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.10.07-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje, że po zakończonej procedurze odwoławczej przedstawia zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie formalnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (444 KB)

Opublikowano: 09.05.2024 r. 


Informacja o zakończeniu oceny strategicznej projektów w ramach Działania  10.7 „Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki” w ramach  Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór numer FEWP.10.07-IZ.00-001/23).

Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu nr 10 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej  Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  oraz  Instytucja Zarządzająca FEW 2021 - 2027 informuje o zakończeniu oceny strategicznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

 

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach oceny strategicznej (455.4 KB)

Opublikowano: 29.03.2024 r. 


Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektów w ramach Działania 10.07 „Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (nabór numer FEWP.10.07-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej oraz przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny strategicznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie merytorycznie (449.1 KB)

Opublikowano: 21.03.2024 r. 


Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektów w ramach Działania 10.07 „Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.10.07-IZ.00-001/23).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje, że w ramach naboru złożono 4 wnioski. 1 projekt został oceniony pozytywnie, a 3 projekty zostały ocenione negatywnie.

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (440.2 KB)

Opublikowano: 06.03.2024 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) od 30 października 2023 roku do 19 stycznia 2024 roku.

Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2021+ możliwe jest od dnia ogłoszenia naboru, to jest od 30 października 2023 roku.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:

  1. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. kościoły i związki wyznaniowe,
  4. organizacje pozarządowe,
  5. ośrodki kształcenia dorosłych,
  6. szkoły i inne placówki systemu oświaty.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji; Służby publiczne

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

  1. infrastruktura kształcenia zawodowego młodzieży,
  2. infrastruktura kształcenia zawodowego osób dorosłych,
  3. infrastruktura branżowych CKZ oraz CKZiU lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZ oraz CKZiU.

Typy projektów można łączyć w celu realizacji kompleksowych przedsięwzięć.

Nabór dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Finanse

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 1 000 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% 85% wydatków kwalifikowalnych (w tym 70% z FST i 15% z budżetu państwa)

Projekt rozliczany jest w oparciu o wydatki rzeczywiście poniesione.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 15 000 000 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) 18 214 285,71 PLN (słownie: osiemnaście milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy). Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów Działanie 10.7 (1011.1 KB) obowiązuje od 23 listopada 2023 roku

1. Regulamin wyboru projektów Działanie 10.7 (1.1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów Działanie 10.7 (930.2 KB) - obowiązuje od 04.12.2023 r. 

2. Kryteria wyboru projektów Działanie 10.07 (823.7 KB) 

3. Podręcznik użytkownika LSI2021+ (3.7 MB)

4. Regulamin użytkownika LSI2021+ (655.8 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (489.2 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (900.6 KB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (111.2 KB)

8. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

10. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (1016 KB)

11. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru nr FEWP.10.07-IZ.00-001_23 (1.2 MB)

Załączniki do wniosku: 

12. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

13. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92.1 KB)

14. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (90.7 KB)

15. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (99.7 KB)

16. Załącznik nr 19 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (77.7 KB)

17. Załącznik nr 21 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.4 KB)

18. Załącznik nr 23 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

19. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przestawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.7 KB)

Załączniki pomocnicze: 

20. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

21. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

22. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

23. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (1.3 MB)

24. Obszary zagrożone trwałą marginalizacją (422 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adresy: ocenaformalna1@umww.pl lub PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 38 lub bezpośrednio do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.