Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 01-11-2023 do 29-02-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 1 listopada 2023 roku ogłasza nabór wniosków w sposób niekonkurencyjny nr FEWP.03.02-IZ.00-001/23 w ramach Działania 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI 2021+) od 1 listopada 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 1 listopada 2023 r.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach   określonych w części II.J Regulaminu wyboru projektów.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

 1. Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej mobilności i funkcjonalności i efektywności transportu miejskiego – tabor
 1. zakup i modernizacja zero-(elektrycznych BEV, wodorowych FCV) lub niskoemisyjnych aktywów mobilnych (w tym taboru) wykorzystywanych w publicznym transporcie zbiorowym, spełniających wymogi dla „ekologicznie czystych pojazdów” w rozumieniu dyrektywy 2009/33/WE (z późniejszymi zmianami), w tym autobusów napędzanych LNG, CNG, LPG lub o napędzie hybrydowym PHEV (plug-in). Zakupowi taboru mogą towarzyszyć inwestycje w niezbędną infrastrukturę (tj.: zaplecza technicznego do obsługi taboru; infrastrukturę punktową: zajezdnie tramwajowe i autobusowe, przystanki, wysepki, multimodalne systemy transportu publicznego).

 

 1. Interwencje na rzecz zwiększenia zrównoważonej mobilności i funkcjonalności i efektywności transportu miejskiego – pozostała infrastruktura
 1. budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury transportu (między innymi: sieci tramwajowych i autobusowych – z ograniczeniem do inwestycji w przebudowę lub rozbudowę sieci drogowej wykorzystywanej na potrzeby zbiorowego transportu publicznego; buspasy; przebudowa skrzyżowań w celu ułatwienia oraz/lub nadania priorytetu transportowi publicznemu w ruchu: pasy skrętów dla autobusów, śluzy na skrzyżowaniach, infrastruktura drogowa przy pętlach tramwajowych/autobusowych, stacjach kolejowych; wyposażenie dróg i ulic w obiekty i urządzenia drogowe służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego i niechronionych użytkowników dróg, energooszczędne oświetlenie led (niedominujący element projektu));
 2. rozwój wielogałęziowego powiązania podsystemów transportu publicznego oraz indywidualnego (między innymi centrów przesiadkowych, dworców (w tym kolejowych, autobusowych), obiektów P&R, B&R);
 3. zakup i montaż czujników monitorujących jakość powietrza przede wszystkim w ramach zanieczyszczeń liniowych generowanych przez transport;
 4. cyfryzacja transportu miejskiego oraz działania towarzyszące rozwojowi transportu publicznego (z wyłączeniem inwestycji w przebudowę lub rozbudowę sieci drogowej wykorzystywanej dla ruchu indywidualnego samochodowego) poprawiające m.in. przepływ i bezpieczeństwo pasażerów (np. węzły przesiadkowe, miejskie systemy ITS dla transportu publicznego), inteligentne zarządzanie miejscami parkingowymi, systemy gromadzenia danych dotyczących mobilności;
 5. budowa i rozbudowa infrastruktury do ładowania i tankowania zeroemisyjnych pojazdów komunikacji publicznej, instalacje służące do dystrybucji nośników energii i paliw dla zeroemisyjnego transportu zbiorowego nowej generacji wykorzystującego proekologiczne źródła napędu (np. energia elektryczna, wodór).

 

 1. Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności
 1. budowa i rozbudowa dróg rowerowych (w tym kontrapasów) oraz dróg dla pieszych i rowerów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (element projektu), kontraruchów oraz pasów ruchu dla rowerów;
 2. inne działania infrastrukturalne uwzględniające obiekty wspierające niezmotoryzowanych uczestników ruchu, w tym system roweru miejskiego z infrastrukturą rowerową (na przykład: stojaki, urządzenia do pomiaru ruchu rowerowego, wiaty rowerowe, zaplecze sanitarne, stacje samoobsługowej naprawy rowerów, śluzy rowerowe, przejścia i azyle dla pieszych, oświetlenie (element projektu)).

 

 1. Promowanie integracji taryfowej i wdrażanie komponentów koncepcji MaaS (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1-3) 
 1. rozwój innowacyjnych technologii ITS wspierających dekarbonizację transportu i zrównoważoną mobilność;
 2. rozwiązania umożliwiające integrację taryfową;
 3. rozwój systemów autonomicznych w transporcie miejskim;
 4. wdrożenie koncepcji „Mobilność jako Usługa” (MaaS)
 5. rozwój systemów biletowych i aplikacji służących mobilności, systemów współdzielenia środków transportu i rozwój innowacyjnych środków transportu oraz systemu zarządzania ruchem drogowym.

 

 1. Działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne (jako obowiązkowy element projektu wskazanego w pkt. 1-3, w ramach mechanizmu cross-financingu do wysokości 15% kosztów całkowitych projektu)
 1. podnoszenie świadomości w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego mające na celu zapewnienie, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji;
 2. kształtowanie odpowiednich postaw w zakresie zrównoważonej mobilności oraz bezpieczeństwa ruchu w transporcie publicznym.

 

 1. Uzupełniającymi elementami wszystkich typów projektów, w limicie do 15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji mogą być działania wzmacniające adaptacyjność do zmian klimatu i sprzyjające neutralności klimatycznej w zakresie:
 1. zielono-niebieskiej infrastruktury,
 2. efektywności energetycznej,
 3. wykorzystania energii z OZE.

Działania te muszą być integralnym i niedominującym elementem większych projektów.

Szczegółowe zapisy dotyczące warunków udziału w naborze zostały zawarte w Regulaminie wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru wynosi 30 377 775,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów dla naboru nr FEWP.03.02-IZ-00-001_23 (1003.1 KB)

2. Kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR dla Działania 03.02 w ramach FEW 2021+ (924.4 KB)

3. Podręcznik Użytkownika LSI2021+ wersja 1.3 (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.4 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (286.7 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (943.6 KB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (105.2 KB)

8. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (2.8 MB)

9. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu (187.4 KB)

10. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru FEWP.03.02-IZ.00-001-23 (171.8 KB)

11. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

12. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92 KB)

13. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (92 KB)

14. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią (101.2 KB)

15. Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (80.6 KB)

16. Załącznik nr 22 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.4 KB)

17. Załącznik nr 24 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

18. Załącznik nr 24 do wniosku - Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (39.9 KB)

19. Instrukcja wypełnienia formularza pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

20. Załącznik nr 24 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (36.4 KB)

21. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

22. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

23. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

24. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

25. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (1.3 MB)

26. Wytyczne Opracowanie i Wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (6.9 MB)

27. Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (478.5 KB)

28. Niebieska Księga - transport publiczny 2023 (2.9 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 73 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").