Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Aktualny od 01-11-2023 do 29-02-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 1 listopada 2023 roku ogłasza nabór wniosków w sposób niekonkurencyjny nr FEWP.02.06-IZ.00-001/23 w ramach Działania 02.06 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI 2021+) od 1 listopada 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 1 listopada 2023 r.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach   określonych w części II.J Regulaminu wyboru projektów.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

  1. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, w tym zwłaszcza w miastach:
  1. przedsięwzięcia adaptacyjne polegające na „rozszczelnieniu” powierzchni miast oraz redukcji efektu miejskiej wyspy ciepła w wyniku m.in. wprowadzania zieleni w zwartą zabudowę w postaci (eko)parków, ogrodów botanicznych i innych obszarów bioretencyjnych (np. stawów, niecek, rowów, ogrodów deszczowych). Wsparcie w tym zakresie dotyczyć może rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury i technicznej infrastruktury lądowej (zapewniającej łączność przestrzenną między obszarami), w tym korytarzy ułatwiających przewietrzanie (redukcja smogu i obniżenie temperatury), łączenia ze sobą istniejących terenów zieleni i zwiększania ich powierzchni, a także wykorzystania lokalnego potencjału OZE,
  2. przedsięwzięcia na obszarach o ograniczonych możliwościach zagospodarowania wód opadowych, dotyczących zapewnienia odpowiedniej retencji wodnej przez stosowanie takich rozwiązań jak np. wdrażanie inteligentnych systemów zagospodarowania wód opadowych (np. podziemne zbiorniki i instalacje), wzrost udziału powierzchni przepuszczalnych, wprowadzanie zielonych fasad i dachów budynków czy zielonych przystanków. Zakres wsparcia może zostać rozszerzony o projekty dotyczące rozbudowy kanalizacji deszczowej, jeśli wynikają one z planów adaptacji miast lub są uzasadnione zagrożeniem powodziowym do zmian klimatu, przy czym muszą one być powiązane z inwestycjami w zieloną i niebieską infrastrukturę (limit do 50 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji).
  1. Działania adaptacyjne do zmian klimatu poprzez rozwój mikro i małej retencji wodnej:
  1. ochrona i odtwarzanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę (np. torfowiska, bagna, tereny podmokłe, stawy, starorzecza i oczka wodne, trwałe użytki zielone, intercepcja szaty roślinnej), w tym ograniczające zbyt szybki odpływ wód ze zlewni,
  2. projekty z zakresu mikro i małej retencji, mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji w zlewniach w obrębie cieków naturalnych, kanałów i rowów melioracyjnych, a także retencji wód podziemnych.
  1. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie „Prawo wodne") i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków susz i powodzi w zakresie małej infrastruktury hydrotechnicznej: zbiorniki suche, poldery zalewowe, zwiększanie rozstawu wałów rzecznych.

Finanse

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 250 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru wynosi 30 504 447,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów pięćset cztery tysiące i czterysta czterdzieści siedem złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów dla naboru nr FEWP.02.06-IZ-00-001_23 (1.1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR dla Działania 2.06 w ramach FEW 2021+ (897 KB)

3. Podręcznik Użytkownika LSI2021+ wersja 1.3 (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.4 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (290.8 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 2.06 (1.1 MB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (88.4 KB)

8. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu (187.4 KB)

10. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków FEWP.02.06-IZ.00-001-23 (171.1 KB)

11. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

12. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92 KB)

13. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (92 KB)

14. Załącznik nr 16 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią (101.2 KB)

15. Załącznik nr 21 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (80.6 KB)

16. Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.4 KB)

17. Załącznik nr 25 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (85.4 KB)

18. Załącznik nr 25 do wniosku - Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (39.9 KB)

19. Instrukcja wypełnienia formularza pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

20. Załącznik nr 25 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (36.4 KB)

21. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

22. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

23. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

24. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

25. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (1.3 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 67 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").