Zakończony od 15-12-2023 do 12-01-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 24.11.2023 r. ogłasza nabór nr FEWP.10.01-IZ.00-006/23. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki ocen

Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły etap negocjacji w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-006/23. Przedmiotowe projekty zostały skierowane do oceny strategicznej.

Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej (431.7 KB)

Opublikowano: 10.05.2024 r. 


Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-006/23. Przedmiotowe projekty zostały skierowane do etapu negocjacji.

Projekty skierowane do negocjacji (432.8 KB)

Opublikowano: 28.03.2024 r. 


Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-006/23. Przedmiotowe projekty zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej.

Projekty skierowane do oceny merytorycznej (432.8 KB)

Opublikowano: 29.02.2024 r. 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 15 grudnia 2023 r. od godziny 00.00 do dnia do dnia 12 stycznia 2024 r. do godziny 23:59:59.  Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.
Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Kto może składać wnioski

  1. administracja publiczna
  2. instytucje nauki i edukacji
  3. organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  4. przedsiębiorstwa
  5. służby publiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru można realizować projekty wybierane w trybie konkurencyjnym określone dla Działania 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki w ramach FEW w zakresie FST obejmujące wsparcie kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć, możliwe do realizacji:

- w ramach wsparcia kształcenia zawodowego, poprzez:

a) podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych uczniów w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży czy dodatkowych zajęć specjalistycznych, np. w laboratoriach,

b) wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, w tym TIK,

c) wsparcie kompetencji cyfrowych, w tym cyfryzacji danej placówki, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w tym np. szkolenia/zajęcia przyczyniające się do zwiększenia wiedzy na temat Europejskiego Zielonego Ładu,

e) wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną,

f) modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania,

g) podnoszenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji kadry kształcenia zawodowego, w tym poprzez staże, praktyki, szkolenia branżowe,

h)  wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

i) wsparcie w postaci działań integracyjnych w szkołach, w których są uczniowie z doświadczeniem migracji, skierowane dla wszystkich uczniów w tym m.in. zajęcia sportowe, poznawanie kultur, integracyjne wyjazdy edukacyjne, 

j) rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania ww. centrów, we współpracy z pracodawcami,

- w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego, poprzez:

k) poradnictwo edukacyjne i doradztwo zawodowe realizowane w szkołach, preorientację zawodową i funkcjonowanie na rynku pracy.

Finanse

Ogółem (UE+BP): 40 500 000,00 PLN

w tym wsparcie finansowe FST: 31 500 000,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 9 000 000,00 PLN

Ostateczna kwota krajowego wsparcia finansowego z budżetu państwa może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1.0 Regulamin wyboru projektów FEWP.10.01-IZ.00-006/23 (1.3 MB)

1.1 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (674.3 KB)

1.2 Wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu (651.2 KB)

1.3 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 10.01 ost (143.3 KB)

1.4 Wykaz sekcji PKD (179.3 KB)

1.5 Zestawienie gmin (obsz. zmarginalizowane)+powiaty (wyniki egz. poniżej średniej) (284.2 KB)

Materiały pomocnicze: 

1. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności pracownika ION (183.6 KB)

2. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (356.9 KB)

3. Karta oceny formalnej projektu FEW (455.5 KB)

4. Karta oceny merytorycznej projektu FEW (440 KB)

5. Karta oceny kryterium negocyjnego FEW (250.8 KB)

6. Karta oceny strategicznej projektu FEW (479.9 KB)

7. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn (194.5 KB)

8. Załącznik III Wytycznych KE dotyczących zapewnienia poszanowania KPP UE (155.1 KB)

9. Informacja dot. przetwarzania danych osob. dla osób zaangażowanych w projekty (53.1 KB)

9. Informacja dot. przetwarzania danych osob. dla osób zaangażowanych w projekty (470.7 KB)

10. Wzór umowy o partnerstwie - projekt nierozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

11. Wzór umowy o partnerstwie - projekt rozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

12. Wzór umowy o partnerstwie (p. elektroniczny) - projekt nierozliczany wn. częściowymi (1 MB)

13. Wzór umowy o partnerstwie (p. elektroniczny) - projekt rozliczany wn. częściowymi (1 MB)

14. Wzór weksla i deklaracji wekslowej wraz z oświadczeniem współmałżonka (331.3 KB)

15. Wzór weksla i deklaracji wekslowej (299.9 KB)

16. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji (1 MB)

17. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji-WW (1.5 MB)

18. Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 (31.5 MB)

19. Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030 (2.3 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61, 626 72 41, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").