Zakończony od 24-11-2023 do 15-12-2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 z dniem 24.11.2023 r. ogłasza nabór nr FEWP.10.01-IZ.00-005/23. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 14-03-2024

Instytucja Zarządzająca przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie oraz negatywnie z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-005/23.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 8101/2024 z dnia 14.03.2024 (378.6 KB)

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 8101/2024 z dnia 14.03.2024 (465.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (403.9 KB)

Opublikowano: 15.03.2024 r. 

Wyniki ocen

Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-005/23. Przedmiotowy projekt został skierowany do etapu negocjacji.

Projekt skierowany do negocjacji (427.3 KB)

Opublikowano: 19.01.2024 r. 


Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-005/23. Przedmiotowy projekt został skierowany do etapu oceny merytorycznej.

Projekt skierowany do oceny merytorycznej (425.2 KB)

Opublikowano: 10.01.2024 r. 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 24 listopada 2023 r. od godziny 00.00 do dnia do dnia 15 grudnia 2023 r. do godziny 23:59:59. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.
Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Kto może składać wnioski

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

Typ wnioskodawcy ogólny: Instytucje nauki i edukacji

Na co można otrzymać dofinansowanie

Rozwój szkolnictwa wyższego dostosowanego do potrzeb specjalizacji Wielkopolski Wschodniej, w tym:

a) tworzenia/dostosowania i realizacji programów kształcenia o profilu praktycznym dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb specjalizacji gospodarczych Wielkopolski Wschodniej,

b) podnoszenia kompetencji lub kwalifikacji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla specjalizacji Wielkopolski Wschodniej,

c) wyposażenia/doposażenia pracowni lub warsztatów uczelni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,

d) podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (jako element projektu).

Finanse

Ogółem (UE+BP): 11 033 100,00 PLN

w tym wsparcie finansowe FST: 8 581 300,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 2 451 800,00 PLN

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektu FEWP.10.01 (1 MB)

2. Wzór Umowy o dofin. projektu w ramach progr. FEW 2021-2027 (852.5 KB)

3. Wykaz kategorii wydatków dla Działania 10.01 (172.1 KB)

4. Zgłoszenie projektu do wykazu proj. w ramach trybu niekonkurencyjnego (964.2 KB)

5. Wykaz sekcji PKD przyp. do obszarów IS Wlkp. i podregionu konińskiego (179.8 KB)

Materiały pomocnicze:

1. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności pracownika ION (265 KB)

2. Karta oceny formalnej projektu FEW (452.8 KB)

3. Karta oceny merytorycznej projektu FEW (435.4 KB)

4. Karta oceny kryterium negocyjnego FEW (250.6 KB)

5. Załącznik III Wytycznych KE dotyczących zapewnienia poszanowania KPP UE (243.9 KB)

6. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn (195.2 KB)

7. Informacja dot. przetwarzania danych os. dla wszystkich osób zaang.w proj (471.9 KB)

8. Wzór weksla i deklaracji wekslowej (299.9 KB)

9. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji (1 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem
tel. 661 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46, 61 626 72 41 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").