Zakończony od 27-12-2023 do 29-02-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 27 grudnia 2023 roku ogłasza nabór wniosków w sposób niekonkurencyjny nr FEWP.10.05-IZ.00-001/23 w ramach Działania 10.05 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Informacja w sprawie unieważnienia naboru nr FEWP.10.05-IZ.00-001/23

Na prośbę Wnioskodawcy nabór został unieważniony.

 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI 2021+) od 27 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 27 grudnia 2023 r.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

Miasto Konin

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w części II.J Regulaminu wyboru projektów.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; Partnerstwa; Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

 1. Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznych BEV, wodorowych FCV) na potrzeby publicznego transportu zbiorowego, spełniających wymogi dla „ekologicznie czystych pojazdów” w rozumieniu dyrektywy 2009/33/WE (z późniejszą zmianą), w tym również na potrzeby zakupu taboru wykorzystywanego w pozamiejskim publicznym transporcie zbiorowym na zasadach użyteczności publicznej. Zakupowi zeroemisyjnego taboru mogą towarzyszyć inwestycje w niezbędną dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności infrastrukturę (tj.: zaplecze techniczne do obsługi taboru – w związku z potrzebą obsługi i konserwacji taboru zeroemisyjnego wraz z niezbędnym sprzętem specjalistycznym, zajezdnie autobusowe).
 2. Budowa i rozbudowa infrastruktury do ładowania i tankowania zeroemisyjnych pojazdów komunikacji publicznej, instalacje służące do dystrybucji nośników energii i paliw dla zero-emisyjnego transportu zbiorowego nowej generacji wykorzystującego proekologiczne źródła napędu (takie jak np. energia elektryczna, wodór).
 3. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego, obsługi pasażerów oraz poprawy przepływu pasażerów związku ze zmieniającą się geografią dojazdów (do pracy, szkół, usług itp.), w tym:
 1. rozwój wielogałęziowego powiązania różnych podsystemów transportu publicznego oraz transportu indywidualnego m.in. centrów/węzłów przesiadkowych, dworców (w tym kolejowych, autobusowych), obiektów P&R, a także obiektów B&R,
 2. budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury transportu (m.in.: sieci autobusowych – z ograniczeniem do inwestycji w przebudowę lub rozbudowę sieci drogowej wykorzystywanej na potrzeby zbiorowego transportu publicznego; buspasy; przebudowa skrzyżowań w celu ułatwienia i/lub nadania priorytetu transportowi publicznemu w ruchu: pasy skrętów dla autobusów, śluzy na skrzyżowaniach, infrastruktura drogowa przy pętlach autobusowych, stacjach kolejowych; wyposażenie dróg i ulic w niezbędne obiekty i urządzenia drogowe służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego i niechronionych użytkowników dróg (m.in. zatoki, przystanki, przejścia/azyle dla pieszych,) energooszczędne oświetlenie led (jako uzupełniający, niedominujący element projektu),
 3. dróg pieszych i rowerowych zwiększających dostępność do węzłów/centrów publicznego transportu zbiorowego (wraz z infrastrukturą rowerową (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów, śluzy rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych, oświetlenie (jako element projektu).
 1. Rozwój systemów zarządzania i organizacji ruchu ITS na potrzeby publicznego transportu zbiorowego (Wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego z pkt. 1 i 3)
 2. Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego, w tym:
 1. budowa i rozbudowa dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, w tym na potrzeby budowy systemu tras rowerowych,
 2. inne działania infrastrukturalne uwzględniające obiekty przeznaczone dla ruchu niezmotoryzowanych uczestników ruchu, w tym system roweru miejskiego z infrastrukturą rowerową (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów, śluzy rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych, oświetlenie (jako element projektu).
 1. Działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne na rzecz transformacji energetycznej w obszarze transportu zbiorowego i bezpieczeństwa ruchu w transporcie publicznym a także sprawiedliwej transformacji (wyłącznie jako obowiązkowy element każdego projektu inwestycyjnego wskazanego w pkt. 1 i 3 do wysokości 5% kosztów kwalifikowalnych projektu):
 1. działania mające na celu podnoszenie świadomości mieszkańców, pracodawców i władz samorządowych wszystkich szczebli w zakresie propagowania korzystania z niskoemisyjnego transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego mające na celu zapewnienie, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji/subregionu a także w zakresie sprawiedliwej transformacji;
 2. działania edukacyjne mające na celu kształtowanie odpowiednich postaw w zakresie zrównoważonej mobilności oraz bezpieczeństwa ruchu w transporcie publicznym.
 1. Uzupełniającymi elementami wszystkich typów projektów, w limicie do 15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji mogą być działania wzmacniające adaptacyjność do zmian klimatu i sprzyjające neutralności klimatycznej w zakresie:
 1. rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury,
 2. efektywności energetycznej,
 3. wykorzystania energii z OZE.

Działania te muszą być integralnym i niedominującym elementem większych projektów.

Szczegółowe zapisy dotyczące warunków udziału w naborze zostały zawarte w Regulaminie wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych. Na kwotę wsparcia składają się środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – do 70% i Budżetu Państwa – do 15%, z zastrzeżeniem iż:

 1. dla zadań objętych pomocą publiczną w ramach mechanizmu rekompensaty wsparcie będzie udzielane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70;
 2. dla zadań obejmujących instalacje OZE1 wsparcie będzie udzielane zgodnie z Rozporządzeniem OZE w wysokości maksymalnie 45% kosztów kwalifikowalnych lub w ramach pomocy de minimis do 85% kosztów kwalifikowalnych;
 3. dla pozostałych elementów projektu wsparcie udzielane będzie z wyłączeniem pomocy publicznej lub w ramach pomocy de minimis maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowalnych.

[1] O wyborze wariantu dofinansowania instalacji OZE w projekcie decyduje Wnioskodawca

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 wynosi 187 000 000 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów złotych), w tym:

- FST 154 000 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony złotych);

- budżet państwa 33 000 000 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych).

Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów dla naboru nr FEWP.10.05-IZ.00_001 (1.1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów w zakresie FST dla Działania 10.05 w ramach FEW 2021+ (859.5 KB)

3. Podręcznik Użytkownika LSI2021+ wersja 1.3 (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.4 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (287 KB)

6.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (967.7 KB)

7. Załącznik nr 17 do wniosku -Instrukcja_do_sporządzenia_Studium_Wykonalności_(część_opisowa) (123.2 KB)

8. Załącznik nr 17 do wniosku - Instrukcja_do_sporządzenia_Studium_Wykonalności_(część_obliczeniowa) (2.8 MB)

9. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu (187.3 KB)

10. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków FEWP.10.05-IZ.00-001-23 (176.9 KB)

11. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

12. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92 KB)

13. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (92 KB)

14. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią (101.2 KB)

15. Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (80.6 KB)

16. Załącznik nr 22 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.4 KB)

17. Załącznik nr 25 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (36.4 KB)

18. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D o pomocy de minimis (74.7 KB)

19. Załącznik nr 25 do wniosku - Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (39.9 KB)

20. Instrukcja wypełnienia formularza pomoc de minimis (ogólny interes gospodarczy) (74.7 KB)

21. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

22. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

23. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

24. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (1.3 MB)

25. Wytyczne Opracowanie i Wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (6.9 MB)

26.Wytyczne_dotyczące_zagadnień_związanych_z_przygotowaniem_projektów_inwestycyjnych_w_tym_hybrydowych_na_lata_2021-2027 (478.5 KB)

27.Niebieska_Księga_-_transport_publiczny_2023 (2.9 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 73 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").