Zakończony od 26-01-2024 do 08-03-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 12.01.2024 r. ogłasza nabór nr FEWP.10.01-IZ.00-001/24. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty


Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 222/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.06.2024 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu wyboru projektów nr: FEWP.10.01-IZ.00-001/24.

 

  1. Rozdział 1 (Przedmiot naboru), tabela 1 przyjęła brzmienie:

 

Tabela 1. Wskaźniki kluczowe FST monitorowane w ramach kat. interwencji 148 - Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury).

Lp.

Kod wskaźnika

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Jednostka miary

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej dla Działania 10.1

1

PLFCR02FST

Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu

[osoby]

27

Lp.

Kod wskaźnika

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej dla Działania 10.1

1

EECO01

Całkowita liczba osób objętych wsparciem

[osoby]

2 457

2

PLFCO06FST

Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem

[osoby]

39

3

PLFCO07FST

Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem

[podmioty]

39

 

  1. Podrozdział 3.2 (Zasady dokonywania oceny) pkt 25 przyjął brzmienie:

 

Ogółem (UE+BP+WW):                    23 934 957,00 PLN

w tym wsparcie finansowe FST:        16 754 469,90 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 4 786 991,40 PLN

w tym wkład własny :                           2 393 495,70 PLN

 

  1. Podrozdział 3.2 (Kwota przeznaczona na realizację projektów), pkt 25 przyjął brzmienie:

 

25. W przypadku, gdy wniosek uzyska co najmniej 70 punktów podczas oceny spełniania kryteriów merytorycznych punktowych, a także przynajmniej 70% punktów za spełnienie każdego z kryteriów merytorycznych punktowych, wniosek jest kierowany do weryfikacji kryterium dot. negocjacji, tj. etapu negocjacji. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów merytorycznych punktowych wniosek zostaje odrzucony i nie jest kierowany do kolejnego etapu.

 

  1. Podrozdział 3.2 (Kwota przeznaczona na realizację projektów), pkt 59 przyjął brzmienie:
a) pozytywnej ocenie wniosku i wybraniu go do dofinansowania 
albo
b) negatywnej ocenie wniosku i niewybraniu go do dofinansowania wraz ze zgodnym z art. 56 ust. 7 ustawy wdrożeniowej pouczeniem o możliwości wniesienia protestu, na zasadach i w trybie, o którym mowa w art. 63, art. 64. oraz art. 65. ww. ustawy.

59. Po zakończeniu oceny wniosków, o której mowa w punkcie 55, IP z zastrzeżeniem punktu 17, 27 i 39 przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny jego wniosku oraz:

 

Pozostałe zapisy w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu wyboru projektów nie ulegają zmianie.

 

Zmiana regulaminu wyboru projektów obowiązuje od dnia 21 czerwca 2024 roku.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

1.0 Regulamin wyboru projektów FEWP.10.01_001_24 (1.3 MB)

Uchwała Nr 222/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.06.2024 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru projektów i przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie projektu (229.7 KB)

Opublikowano: 21.06.2024 r.


Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 7995/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2024 roku zmieniono następujący zapis regulaminu wyboru projektów nr: FEWP.10.01-IZ.00-001/24.

 

Podrozdział 3.1 Informacje o naborze, pkt 2 przyjął brzmienie:

Nabór rozpoczyna się w dniu udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu w LSI 2021+ w sposób umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie projektu. Nabór wniosków w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 26 stycznia 2024 r. od godziny 00:00:00 do dnia 08 marca 2024 r. do godziny 23:59:59. Wnioskodawca składa wniosek za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2021+). Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów) . Niezależnie od tego czy podmiot/wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

 

Pozostałe zapisy w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu wyboru projektów nie ulegają zmianie.

Zmiana regulaminu wyboru projektów obowiązuje od dnia 23 lutego 2024 roku.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Regulamin wyboru projektów FEWP.10.01_001_24_ obowiązuje od 23.02.2024 r. (1.3 MB)

Uchwała Nr 7995/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.02.2024 r.  (212.3 KB)

Opublikowano: 22.02.2024 r. 


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w związku z naborem nr FEWP.10.01-IZ.00-001/24 informuje, że dodano materiał pomocniczy opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej „Wyjaśnienia na temat zatrudniania nauczycieli i nauczycielek w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus”, który ma zastosowanie również dla projektów finansowanych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Wyjaśnienia dot. zatrudnienia nauczycieli w projektach EFS+ (141 KB)

Opublikowano: 08.02.2024 r. 

Wyniki ocen

Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-001/24. Przedmiotowe projekty zostały skierowane do etapu negocjacji.

Projekty skierowane do negocjacji (445.8 KB)

Opublikowano: 14.06.2024 r. 


Instytucja Organizująca Nabór (ION) przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w ramach naboru nr FEWP.10.01-IZ.00-001/24. Przedmiotowe projekty zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej.

Projekty skierowane do oceny merytorycznej (445.1 KB)

Opublikowano: 20.05.2024 r. 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) dostępny na stronie internetowej https://lsi2021.wielkopolskie.pl od dnia 26 stycznia 2024 r. od godziny 00.00 do dnia do dnia 23 lutego 2024 r. 8 marca 2024 r. do godziny 23:59:59.  Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2021+ będzie możliwe od momentu ogłoszenia naboru.
Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

IZ FEW zwraca uwagę, iż po wyborze projektu do dofinansowania Beneficjent i partner (jeśli dotyczy) jest zobligowany do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kto może składać wnioski

1.     administracja publiczna

2.     instytucje nauki i edukacji

3.     organizacje społeczne i związki wyznaniowe

4.     partnerzy społeczni

5.     przedsiębiorstwa

6.     przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru można realizować projekty obejmujące wsparcie edukacji przedszkolnej, w szczególności na obszarach, które w największym stopniu dotknięte zostaną transformacją energetyczną, w tym:

a) wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego,

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku
z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym,

c) rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego poprzez m.in. organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów, kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych,

d) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji kadr niezbędnych do pracy z dziećmi,

e) zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy (w tym psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, zaburzeń integracji sensorycznej).

Finanse

Ogółem (UE+BP):                            11 571 428,57 PLN 23 934 957,00 PLN

w tym wsparcie finansowe FST:        9 000 000,00 PLN 16 754 469,90 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 2 571 428,57 PLN 4 786 991,40 PLN

Niezbędne dokumenty

1.0 Regulamin wyboru projektów FEWP.10.01_001_24 (1.3 MB) obowiązuje od 21.06.2024 r.

1.0 Regulamin wyboru projektów FEWP.10.01_001_24  (1.3 MB) obowiązuje od 23.02.2024 r. 

1.0 Regulamin wyboru projektów FEWP.10.01_001_24 (1.3 MB)

1.1 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach 10.01 (681.4 KB)

1.2 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 10.01 (180.7 KB)

1.3 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych dla Działania 10.01 (170.8 KB)

1.4 Zestawienie gmin - strategiczne obszary wsparcia (457.5 KB)

1.5 Lista gmin wielkopolski wschodniej - upowszechnienie przedszkolne (296.4 KB)

 

Materiały pomocnicze:

1. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności pracownika ION (183.6 KB)

2. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (356.9 KB)

3. Karta oceny formalnej projektu FEW (456.1 KB)

4. Karta oceny merytorycznej projektu FEW (439.8 KB)

5. Karta oceny kryterium negocyjnego FEW (250.9 KB)

6. Karta oceny strategicznej projektu FEW (467.1 KB)

7. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn (194.5 KB)

8. Załącznik III Wytycznych KE dotyczących zapewnienia poszanowania KPP UE (155.1 KB)

9. Informacja dot. przetwarzania danych osob. dla osób zaangażowanych w projekty (53.1 KB)

9. Informacja dot. przetwarzania danych osob. dla osób zaangażowanych w projekty (470.7 KB)

10. Wzór umowy o partnerstwie (p. elektroniczny) - projekt nierozliczany wn. częściowymi (1 MB)

11. Wzór umowy o partnerstwie (p. elektroniczny) - projekt rozliczany wn. częściowymi (1 MB)

12. Wzór weksla i deklaracji wekslowej wraz z oświadczeniem współmałżonka (331.3 KB)

13. Wzór weksla i deklaracji wekslowej (299.9 KB)

14. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji (1 MB)

15. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji-WW (1.5 MB)

16. Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 (31.5 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61, 626 72 41, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").