Aktualny od 29-01-2024 do 29-03-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 29 stycznia 2024 roku ogłasza nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.10.06-IZ.00-001/24 w ramach Działania 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uprzejmie informujemy, że wygasło porozumienie pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dotyczące wydawania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Aktualnie jednostki PGW WP deklaracji nie wydają.

W związku z powyższym IZ nie wymaga dołączania do wniosku o dofinansowanie załącznika „Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną”.

 

Link do komunikatu PGW WP:

https://wody.gov.pl/nasze-dzialania/potwierdzenie-zgodnosc-z-celami-srodowiskowymi

Opublikowano: 08.02.2024 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI 2021+) od 29 stycznia 2024 r. do 29 marca 2024 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 29 stycznia 2024 r.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się

  1. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
  2. Partnerstwa publiczno-prywatne.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w części II.J i II.J.1 Regulaminu wyboru projektu

Projekty muszą być realizowane na terenie Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki).

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Partnerstwa

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

  1. Wsparcie rozwoju OZE zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (prosumenckiej) – wspierane będą inwestycje związane z generowaniem energii (wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE) w systemie prosumenckim, poprzez rozwój mikroinstalacji.
  2. Możliwe jest uwzględnienie przez JST w ramach projektu parasolowego uzupełniająco również rozwoju OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej (do 30% kosztów kwalifikowalnych w projekcie).
  3. Elementem uzupełniającym w projekcie mogą być działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę mieszkańców i/lub działania w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców, komplementarne do systemu ekodoradców w WFOŚiGW i projektu LIFE AFTER COAL.

Szczegółowe zapisy dotyczące warunków udziału w naborze zostały zawarte w Regulaminie wyboru projektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 70% wydatków kwalifikowalnych.

Przewiduje się realizację projektów w następującym wariancie wsparcia:

a) bez pomocy publicznej:

  1. w zakresie projektów dotyczących rozwoju OZE na budynkach mieszkalnych z przeznaczeniem na potrzeby bytowe ich mieszkańców to jest odbiorców końcowych
  2. w zakresie uzupełniających działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych zwiększających wiedzę mieszkańców i/lub działań w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców,

b) objęte pomocą de minimis – w zakresie projektów dotyczących rozwoju OZE na budynkach użyteczności publicznej, których właścicielami są JST.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 000 000 PLN.

Projekt rozliczany będzie w oparciu o wydatki rzeczywiście poniesione, zgodnie z częścią II.I Regulaminu wyboru projektów, za wyjątkiem kosztów pośrednich projektu, które rozliczane będą stawką ryczałtową w wysokości 5% - naliczaną od bezpośrednich (rzeczywiście poniesionych) kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Wnioskodawcę w okresie trzech lat nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 300 000 EUR . Maksymalna wartość dofinansowania kosztów objętych pomocą de minimis wynosi 1 200 000 PLN.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru wynosi 80 000 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów dla naboru nr FEWP.10.06-IZ.00-001_24 (1.2 MB)

2. Kryteria wyboru projektów w zakresie FST dla Działania 10.06 w ramach FEW 2021+ (847.8 KB)

3. Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w zakresie obsługi LSI20 (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+Regulamin LSI2021+ 1.2 (655.8 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dla naboru FEWP.10.06-IZ.00-001_24 (286.1 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (912.9 KB)

7. Załącznik nr 17 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (117.8 KB)

8. Załącznik nr 17 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu (183.5 KB)

10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu hybrydowego (191.7 KB)

11. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru FEWP.10.06-IZ.00-001_24 (172 KB)

12. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

13. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (91.7 KB)

14. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (92 KB)

15. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią (101.2 KB)

16. Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (80.6 KB)

17. Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.6 KB)

18. Załącznik nr 26 do wniosku - Lista odbiorców końcowych projektu parasolowego (1 MB)

19. Zestawienie gmin na obszarze których wystąpiło przekroczenie normy B(a)P w pyle PM10 (47.6 KB)

20. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

21. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

22. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

23. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (3.8 MB)

24. Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (478.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 42 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").