Zakończony od 29-01-2024 do 29-03-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 29 stycznia 2024 roku ogłasza nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.10.06-IZ.00-002/24 w ramach Działania 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Uprzejmie informujemy, że wygasło porozumienie pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dotyczące wydawania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Aktualnie jednostki PGW WP deklaracji nie wydają.

W związku z powyższym IZ nie wymaga dołączania do wniosku o dofinansowanie załącznika „Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną”.

 

Link do komunikatu PGW WP:

https://wody.gov.pl/nasze-dzialania/potwierdzenie-zgodnosc-z-celami-srodowiskowymi

Opublikowano: 08.02.2024 r. 

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektów  w ramach Działania 10.06 „Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.10.06-IZ.00-002/24).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje, że w ramach naboru złożono 8 wniosków. 4 projekty zostały ocenione pozytywnie, 3 projekty zostały ocenione negatywnie, a jeden projekt został wycofany.

W związku z powyższym IZ FEW 2021+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie i przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnych po ocenie formalnej (460.1 KB)

Opublikowano: 06.06.2024 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI 2021+) od 29 stycznia 2024 r. do 29 marca 2024 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 29 stycznia 2024 r.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 2. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Uczelnie,
 4. Jednostki naukowe,
 5. Organizacje badawcze,
 6. Organizacje pozarządowe,
 7. Kościoły i związki wyznaniowe,
 8. Klastry,
 9. Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS,
 10. Duże przedsiębiorstwa,
 11. MŚP,
 12. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 13. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 14. Partnerstwa Publiczno-Prywatne.

W ramach naboru nie ma możliwości realizacji projektu w Partnerstwie, o którym mowa w art. 39 Ustawy wdrożeniowej. Możliwa jest realizacja projektu w formule PPP.

Projekty muszą być realizowane na terenie Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki).

Typ wnioskodawcy ogólny: Przedsiębiorstwa; Administracja publiczna; Partnerstwa; Instytucje ochrony zdrowia; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji; Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Duże; Średnie; Małe; Mikro

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

 1. Wsparcie rozwoju OZE zgodnie z Dyrektywą (UE) 2018/2001 w zakresie rozwoju energetyki rozproszonej w tym:
  1. budowa i rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii (elektrycznej, ciepła i chłodu) pochodzącej z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE, a także podłączeniem do sieci (w przypadku energii elektrycznej) z wykorzystaniem energii: wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, aerotermalnej, hydrotermalnej, biomasy, biogazu, w tym instalacji hybrydowych,
  2. projekty dotyczące produkcji zielonego wodoru z OZE.
 1. Elementami uzupełniającymi w projekcie mogą być:
 1. ograniczanie niestabilności w produkcji energii z OZE poprzez instalacje towarzyszące i równoważące produkcję energii, to jest instalacje/układy hybrydowe zgodne z zapisami ustawy o OZE.Instalacje hybrydowe powinny integrować wytwarzanie i przesył energii elektrycznej, ciepła i chłodu, w których w procesie wytwarzania energii wykorzystuje się 2 (lub więcej) źródła energii, a także magazyny energii,
 2. elementy usprawniające proces bilansowania energii w zakresie wykorzystywania elektromobilności, szczególnie samochodów elektrycznych, pełniących rolę mobilnych magazynów energii, tzw. „Vehicle to Grid” lub „Vehicle to Home”, oraz dotyczących w pełni autonomicznych stacji ładowania zasilanych energią z OZE,
 3. działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę mieszkańców i/lub działania w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców, komplementarne do systemu ekodoradców w WFOŚiGW i projektu LIFE AFTER COAL.

Szczegółowe zapisy dotyczące warunków udziału w naborze zostały zawarte w Regulaminie wyboru projektów.

Finanse

 1. Wsparcie na część inwestycyjną projektu udzielane będzie w ramach pomocy publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027.
 2. Pomoc na dokumentację techniczną/projektową oraz działania edukacyjne/ informacyjno-promocyjne będące elementem uzupełniającym projektu udzielana będzie w ramach pomocy de minimis. Poziom wsparcia wyżej wymienionych kosztów powinien być dostosowany do wysokości wsparcia dotyczącej jej części inwestycyjnej projektu.
 3. Dla projektów objętych schematem pomocy publicznej intensywność pomocy nie może przekraczać:
 1. 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji w produkcję odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła zgodnych z załącznikiem VII do Dyrektywy (UE) 2018/2001, wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji opartej na odnawialnych źródłach energii;
 2. 30% kosztów kwalifikowalnych w przypadku każdej innej inwestycji.

Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1 000 000 PLN.

Wartość wnioskowanej pomocy de minimis łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Wnioskodawcę w okresie trzech lat  nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 300 000 EUR . Maksymalna wartość dofinansowania kosztów objętych pomocą de minimis wynosi 1 200 000 PLN.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru wynosi 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów dla naboru nr FEWP.10.06-IZ.00-002_24 (1.1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów w zakresie FST dla Działania 10.06 w ramach FEW 2021+ (840.1 KB)

3. Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w zakresie obsługi LSI20 (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+Regulamin LSI2021+ 1.2 (655.8 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dla naboru FEWP.10.06-IZ.00-002_24 (287.8 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (930 KB)

7. Załącznik nr 17 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (115.5 KB)

8. Załącznik nr 17 do wniosku - Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu (182.8 KB)

10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu hybrydowego (190.9 KB)

11. Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Wielkopolskiego (160.1 KB)

12. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru FEWP.10.06-IZ.00-002_24 (165.1 KB)

13. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

14. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (91.7 KB)

15. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (92 KB)

16. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią (101.2 KB)

17. Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (80.6 KB)

18. Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenia Partnera w projekcie hybrydowym (85.3 KB)

19. Załącznik nr 25 do wniosku - Określenie statusu MŚP Wnioskodawcy (73 KB)

20. Zestawienie gmin na obszarze których wystąpiło przekroczenie normy B(a)P w pyle PM10 (47.6 KB)

21. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

22. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

23. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

24. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (3.8 MB)

25. Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (478.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 42 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").