Zakończony od 05-02-2024 do 30-04-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 5 lutego 2024 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.01.03-IZ.00-001/24 w ramach Działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Informacja w sprawie przedłużenia naboru nr FEWP.01.03-IZ.00-001/24

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków nr FEWP.01.03-IZ.00-001/24 dla Działania 01.03 „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych” do 30 kwietnia 2024 roku.

W związku z wydłużeniem terminu naboru zmianie ulega również termin rozstrzygnięcia konkursu. Obowiązujący termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2024 roku.

Przedmiotowa zmiana nie powoduje pogorszenia warunków naboru nr FEWP.01.03-IZ.00-001/24.

REGULAMIN OBOWIĄZUJE od 21 marca 2024 roku.

Regulamin wyboru projektów (1.1 MB) - obowiązuje od 21.03.2024 r. 

Uchwała nr 8145/2024 Zarządu Województa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2024 r. (237.8 KB)

Opublikowano: 22.03.2024 r. 


Uprzejmie informujemy, że wygasło porozumienie pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dotyczące wydawania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Aktualnie jednostki PGW WP deklaracji nie wydają.

W związku z powyższym IZ nie wymaga dołączania do wniosku o dofinansowanie załącznika „Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną”.

 

Link do komunikatu PGW WP:

https://wody.gov.pl/nasze-dzialania/potwierdzenie-zgodnosc-z-celami-srodowiskowymi

Opublikowano: 08.02.2024 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) od 5 lutego 2024 r. do 29 marca 2024 r.  30 kwietnia 2024 r. Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2021+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru, tj. 5 lutego 2024 r.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:

a)         administracja rządowa,

b)         Jednostki Samorządu Terytorialnego,

c)         uczelnie,

d)         organizacje badawcze,

e)         podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

f)          jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,

g)         organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,

h)         organizacje pozarządowe,

i)          instytucje sportu,

j)          instytucje kultury.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Instytucje nauki i edukacji; Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

1.  W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące rozwoju i poprawy jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych, w tym e-kultury, z elementami wzmacniającymi bezpieczeństwo rozwoju e-usług i systemów informatycznych, polegające na:

a)  rozwoju elektronicznej administracji w samorządach, w tym cyfrowej standaryzacji i strukturyzacji zasobów oraz bezpiecznych repozytoriów cyfrowych,

b)  cyfryzacji procesów back-office w administracji samorządowej oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność urzędów, w tym aplikacji ISP (informacje sektora publicznego) i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. chmura obliczeni owa, elektroniczny obieg dokumentów, otwarte dane publiczne wysokiej jakości, budowa odpowiednich narzędzi analitycznych, itp.),

c)  tworzenia, standaryzacji i aktualizacji cyfrowych e-usług i referencyjnych zasobów cyfrowych, a także infrastruktury do ich realizacji,

d)  udostępniania e-zasobów naukowych i kulturowych,

e)  rozwijania zasobu geodezyjnego należącego do właściwości danego JST, w tym katastru (po uzyskaniu pozytywnej opinii Głównego Geodety Kraju Opinia stanowi załącznik obligatoryjny do wniosku wymagany na etapie oceny formalnej. W uzasadnionych przypadkach załącznik może zostać przesłany na wezwanie w trakcie oceny merytorycznej,

f) rozwijania zasobu związanego z monitoringiem i ochroną środowiska i klimatu, dla zapewniania właściwej skuteczności działań adaptacyjnych do zmian klimatu i przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu, w celu wyposażenia JST w sprawnie funkcjonujący system IT umożliwiający regionalne i lokalne zarzadzanie środowiskiem wraz z możliwością udostępniania danych o środowisku,

g)  rozwoju infrastruktury informatycznej, e-usług i cyfrowych zasobów służącej podnoszeniu poziomu świadomości zdrowotnej, aktywności i sprawności fizycznej oraz odporności na stres,

h)  wykorzystywania TIK w relacjach pomiędzy administracją i klientem (A2C),

i)   rozwoju aplikacji ISP, także cyfrowych zasobów o znacznym potencjale ponownego wykorzystania (np. w zakresie nauki, kultury i dziedzictwa) pozostających w dyspozycji podmiotów spoza sektora publicznego realizujących usługi publiczne. Wypracowanie wspólnych formatów danych służy spójności rejestrów posiadanych przez administrację publiczną. W ramach przedmiotowego typu projektu rozwój infrastruktury informatycznej może stanowić jedynie element projektu.

2.  Elementem dodatkowym typu projektu wskazanego w punkcie 1 może być realizacja inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa, to jest wzmacniania odporności systemów, zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty (w systemach informacyjnych JST, podmiotów publicznych podlegających JST).

Nabór nie dotyczy projektów z zakresu e-zdrowia.

Nabór nie dotyczy projektów komercyjnych.

3.  Uzupełniającymi elementami projektu mogą być:

a)  wsparcie w zakresie kompetencji cyfrowych oraz zwiększanie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa,

b)  wsparcie w zakresie rozwijania i wprowadzania systemów monitorowania i zarządzania energią (energia elektryczna, ciepło, gaz) w budynkach należących do JST.

Finanse

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 250 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 70 000 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów (1.1 MB) - obowiązuje od 21.03.2024 r. 

1. Regulamin wyboru projektów Działanie 01.03 (1.1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów Działanie 01.03 (848.9 KB)

3. Podręcznik Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ w zakresie obsługi LSI 2021+ (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.8 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (405.2 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1 MB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (99.3 KB)

8. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (2.8 MB)

9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1 MB)

10. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (992.3 KB)

11. Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Wielkopolskiego (1 MB)

12. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Załączniki do wniosku:

13. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (107.4 KB)

14. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (92.3 KB)

15. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (91.7 KB)

16. Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (101.2 KB)

17. Załącznik nr 12 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (78.8 KB)

18. Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.5 KB)

Załączniki pomocnicze:

19. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

20. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

21. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

22. Obszary zagrożone trwałą marginalizacją (422.7 KB)

23. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (1.3 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl lub PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 34 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.