Zakończony od 05-02-2024 do 29-03-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 5 lutego 2024 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.10.03-IZ.00-001/24 w ramach Działania 10.03 Budowa ekosystemu instytucji otoczenia biznesu oraz wsparcie publicznej infrastruktury B+R i cyfryzacji administracji publicznej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Instytucja Zarządzająca Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (IZ FEW 2021+) informuje, że w okresie trwania naboru nr FEWP.10.03-IZ.00-001/24 w systemie LSI 2021+ nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie.

IZ FEW 2021+, na mocy artykułu 58 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, unieważnia postępowanie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.

Opublikowano: 04.04.2024 r. 


Uprzejmie informujemy, że wygasło porozumienie pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dotyczące wydawania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Aktualnie jednostki PGW WP deklaracji nie wydają.

W związku z powyższym IZ nie wymaga dołączania do wniosku o dofinansowanie załącznika „Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną”.

 

Link do komunikatu PGW WP:

https://wody.gov.pl/nasze-dzialania/potwierdzenie-zgodnosc-z-celami-srodowiskowymi

Opublikowano: 08.02.2024 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) od 5 lutego 2024 r. do 29 marca 2024 r. Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2021+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru, tj. 5 lutego 2024 r.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

  1. W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące wsparcia rozwoju elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenia dostępu między innymi przedsiębiorców do tych usług, polegające na:
  1. tworzeniu systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu między innymi przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,
  2. cyfryzacji zasobów publicznych istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do nich,
  3. wsparciu rozwoju i poprawie jakości i dostępności danych przestrzennych.

Nabór dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 80% wydatków kwalifikowalnych (w tym 70% z FST i 10% z budżetu państwa).

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 25 714 285 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów Działanie 10.03 (1.1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów Działanie 10.03 (840.7 KB)

3. Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ w zakresie obsługi LSI 2021+ (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.8 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (407.1 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1 MB)

 

7. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (102.1 KB)

8. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (2.8 MB)

 

9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

10. Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Wielkopolskiego (1 MB)

11. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.2 MB)

Załączniki do wniosku:

12. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (107.4 KB)

13. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (92.3 KB)

14. Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (91.7 KB)

15. Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (101.2 KB)

16. Załącznik nr 12 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (78.8 KB)

17. Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.5 KB)

Załączniki pomocnicze:

18. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

19. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

20. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

21. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (1.3 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl lub PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 34 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.