Aktualny od 12-02-2024 do 23-03-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 12 lutego 2024 roku ogłasza nabór wniosku w sposób niekonkurencyjny nr FEWP.05.02-IZ.00-001/24 w ramach Działania 05.02 Infrastruktura społeczna przyczyniająca się do włączenia społecznego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) od 12 lutego 2024 r. do 23 marca 2024 r. 

Przygotowywanie wniosku w systemie LSI 2021+ możliwe jest od ogłoszenia naboru, to jest 12 lutego 2024 r.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

Województwo Wielkopolskie w ramach działalności prowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru możliwa jest realizacja projektu polegającego na budowie kompleksowej, nowoczesnej przestrzeni, będącej centrum koordynacyjnym dla wielkopolskiej polityki społecznej, w tym szczególnie procesów związanych z deinstytucjonalizacją (wsparcie inwestycyjne w budowie przestrzeni łączącej m.in.: przestrzeń do realizacji usług środowiskowych, w tym centrum wspierania rodzin, centrum integracji cudzoziemców, telecentrum społeczne); biurowej; edukacyjno-szkoleniowej, konferencyjnej i innowacyjnej w zakresie projektowania innowacyjnych otwartych rozwiązań społecznych przy zaangażowaniu interesariuszy  (Living Lab) oraz tworzenia pokazowych rozwiązań (mieszkanie pokazowe).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 90% wydatków kwalifikowalnych (w tym 70% z EFRR i 20% z budżetu państwa).

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 i wynosi  28 350 617,76 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemnaście złotych 76/100).

Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektu (743.5 KB)

2. Kryteria wyboru projektów (1017.4 KB)

3. Podręcznik_użytkownika_Lokalnego_Systemu_Informatycznego_do_obsługi_Programu_Regionalnego_FEW_2021+_ (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+_ (655.8 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (258.3 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (982.7 KB)

7. Instrukcja_do_sporządzenia_Studium_Wykonalności_(część_opisowa) (106 KB)

8. Instrukcja _do_sporządzenia_Studium_Wykonalności _(część_obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (1 MB)

10. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1006.4 KB)

11.Obszary_zagrożone_trwałą_marginalizacją (422.7 KB)

Załaczniki do wniosku:

12. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.3 KB)

13. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92.1 KB)

14. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (99.7 KB)

15. Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (81.7 KB)

Załączniki pomocnicze: 

16. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

17. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (6.4 MB)

18. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

19. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (3.6 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adresy: ocenaformalna1@umww.pl lub  PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 40 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.