Aktualny od 12-02-2024 do 29-03-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 12 lutego 2024 roku ogłasza nabór wniosku w sposób niekonkurencyjny nr FEWP.01.06-IZ.00-001/24 w ramach Działania 01.06 Rozwój przedsiębiorstw poprzez wsparcie IOB/Klastry oraz wsparcie ich potencjału. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) od 12 lutego 2024 r. do 29 marca 2024 r. 

Przygotowywanie wniosku w systemie LSI 2021+ możliwe jest od ogłoszenia naboru, to jest 12 lutego 2024 r.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Na co można otrzymać dofinansowanie

  1. Wsparcie kompleksowego projektu polegającego na budowie sieci IOB, w tym ośrodków innowacji oraz ich profesjonalizacji, zgodnie z SZOP, obejmować będzie działania polegające na: 
  1. budowie potencjału IOB, w tym ośrodków innowacji (OI), nieposiadających akredytacji krajowej lub ubiegających się o uzyskanie akredytacji krajowej, w tym budowie ekosystemu innowacji,
  2. wzmocnieniu zasobów ludzkich,
  3. wzmocnieniu zasobów infrastrukturalnych,
  4. rozwoju know-how, kompetencji zarządczych, kształceniu kadr oraz zatrudnieniu ekspertów,
  5. budowie platform sieciująco-usługowych, sieciowaniu (w tym m.in.: członkostwo w organizacjach zrzeszających IOB),
  6. umiędzynarodowieniu (w tym m.in.: udział w projektach i wydarzeniach międzynarodowych),
  7. standaryzacji (w tym wdrażaniu systemu wsparcia innowacji MŚP w oparciu o wystandaryzowane usługi) oraz certyfikacji,
  8. świadczeniu usług pojedynczych IOB na rzecz przedsiębiorców, wpisujących się w inteligentne specjalizacje określone na poziomie regionalnym,
  9. działaniach powiązanych z testowaniem i wdrażaniem nowych lub ulepszonych usług dla przedsiębiorców, w tym wsparciem bezpośrednim dla MŚP wdrażających wyniki diagnozy związanej z innowacją (jako element projektu).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych (w tym 70% z EFRR i 15% z budżetu państwa).

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru wynosi 17 000 000,00 PLN (słownie: siedemnaście milionów złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektu Działanie 01.06 (1 MB)

2. Kryteria wyboru projektu Działanie 01.06 (873.7 KB)

3. Podręcznik Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ w zakresie obsługi LSI 2021+ (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.8 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (463 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (941.8 KB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studum wykonalności (część opisowa) (86.7 KB)

8. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 01.06 (1 MB)

10. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.2 MB)

Załaczniki do wniosku: 

11. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (107.4 KB)

12. Załącznik nr 4 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (77.7 KB)

13. Załącznik nr 6 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.3 KB)

Załączniki pomocnicze: 

14. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

15. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

16. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

17. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (1.3 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adresy: ocenaformalna1@umww.pl lub  PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 49 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt”) lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.