Zakończony od 08-04-2024 do 31-05-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 8 kwietnia 2024 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.10.07-IZ.00-001/24 w ramach Działania 10.07 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027 (LSI 2021+) od 8 kwietnia 2024 roku do 31 maja 2024 roku. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od ogłoszenia naboru, to jest 8 kwietnia 2024 roku.

Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

  1. Służby publiczne,
  2. Administracja publiczna,
  3. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty infrastrukturalne służące poprawie jakości i efektywności usług społecznych w środowisku lokalnym (DI), w tym polegające na:

  1. inwestycjach w infrastrukturę społeczną służącą świadczeniu usług o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym czy rehabilitacyjnym osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w środowisku lokalnym), w szczególności osobom starszym, poprzez między innymi rozwój mieszkalnictwa ze wsparciem, dziennych domów pomocy, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, rodzinnych domów samopomocy, centrów opieki wytchnieniowej,
  2. inwestycjach w infrastrukturę na rzecz usług o charakterze integracyjnym

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

  1. dla wydatków nieobjętych pomocą publiczną i wydatków objętych pomocą de minimis – do 85% wydatków kwalifikowalnych.

Na kwotę wsparcia składają się środki z: FST – do 70% i budżetu państwa – do 15%,

  1. dla wydatków objętych pomocą udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem OZE – do 65% wydatków kwalifikowalnych w zależności od statusu MŚP Wnioskodawcy.

Intensywność pomocy na rzecz dużych przedsiębiorstw nie może przekraczać 45% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych, a w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw o 10 punktów procentowych.

W ramach naboru przewiduje się uproszczone metody rozliczania wydatków w oparciu o obligatoryjne zastosowanie stawki ryczałtowej w wysokości 2,5% na koszty pośrednie.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 16 392 857,14 PLN (słownie: szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych czternaście groszy) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów Działanie 10.07 (1.1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów Działanie 10.07 (1 MB)

3. Podręcznik Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (645.5 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (262.3 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1 MB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (110 KB)

8. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (35.4 KB)

9. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

10. Wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu (1 MB)

11. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.2 MB)

Załączniki do wniosku: 

12. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.3 KB)

13. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92 KB)

14. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią (100.8 KB)

15. Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenia Partnera_Uczestnika (85.3 KB)

16. Załącznik nr 22 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (78.9 KB)

17. Załącznik nr 24 do wniosku - Określenie statusu MŚP Wnioskodawcy (72.5 KB)

Załączniki pomocnicze:

18. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

19. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (6.4 MB)

20. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

21. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (3.8 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adresy: ocenaformalna1@umww.pl lub PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 40 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.

Często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.