Zakończony od 09-05-2024 do 31-05-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 9 maja 2024 roku ogłasza nabór wniosku w sposób niekonkurencyjny nr FEWP.05.03-IZ.00-002/24 w ramach Działania 05.03 Infrastruktura ochrony zdrowia. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu w ramach Działania 05.03 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (nabór numer FEWP.05.03-IZ.00-002/24).

Instytucja Zarządzająca FEW 2021+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny. Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów ocenionych formalnie (447.4 KB)

Opublikowano: 04.06.2024 r. 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) od 9 maja 2024 r. do 31 maja 2024 r. 

Przygotowywanie wniosku w systemie LSI 2021+ możliwe jest od ogłoszenia naboru, to jest 9 maja 2024 r.

Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie). Niezależnie od tego, czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru możliwa jest realizacja następujących typów projektów:

  1. modernizacja i rozwój podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS),
  2. wsparcie infrastruktury szpitalnej służące odwracaniu piramidy świadczeń, polegające na rozwoju świadczeń opieki jednego dnia oraz zwiększaniu roli AOS.

Zakres projektu realizowanego we wskazanych powyżej typach może obejmować: budowę, przebudowę, prace remontowo-wykończeniowe obiektów infrastruktury, zakup wyposażenia, w tym sprzętu i aparatury medycznej, rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 90% wydatków kwalifikowalnych (w tym 70% z EFRR i 20% z budżetu państwa).

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru wynosi 134 721 472,00 PLN (słownie: sto trzydzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote). Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Regulamin wyboru projektu (1011.6 KB)

2 Kryteria wyboru projektów (872.7 KB)

3 Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (3.7 MB)

4 Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.8 KB)

5 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (261.9 KB)

6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (826.1 KB)

7 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (110.6 KB)

8 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (2.8 MB)

9 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1021.2 KB)

10 Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (962.6 KB)

Załączniki do wniosku: 

11 Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

12 Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (91.7 KB)

13 Załącznik nr 16 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (99.7 KB)

14 Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (80.6 KB)

15 Załącznik nr 20 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (49.6 KB)

16 Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis (590.1 KB)

Załączniki pomocnicze:

17 Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

18 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (6.6 MB)

19 Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

20 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (3.8 MB)

21 Uchwała Nr 5_2023_II Komitetu Sterującego z 28 sierpnia 2023 r. (78.5 KB)

22 Uchwała Nr 16_2023_IV Komitetu Sterującego z 11 grudnia 2023 r. (86.8 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adresy: ocenaformalna1@umww.pl lub PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 11 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.