Aktualny od 13-05-2024 do 28-06-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 13 maja 2024 roku ogłasza nabór wniosków w sposób niekonkurencyjny nr FEWP.02.06-IZ.00-002/24 w ramach Działania 02.06 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI 2021+) od 13 maja 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 13 maja 2024r.

Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru zgodnie z listą projektów do Strategii AKO mogą ubiegać się wyłącznie Miasto i Gmina Pleszew oraz Gmina Przygodzice.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w części II.J Regulaminu. 

Typ wnioskodawcy ogólny: Administracja publiczna; Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne; Organizacje społeczne i związki wyznaniowe; Służby publiczne

Wielkość przedsiębiorstwa: Nie dotyczy

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów przyczyniające się do realizacji celów Strategii ZIT właściwego obszaru:

  1. Rozwój zintegrowanych i systemowych działań adaptacyjnych do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, w tym zwłaszcza w miastach.
  2. Działania adaptacyjne do zmian klimatu poprzez rozwój mikro i małej retencji wodnej.
  3. Budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie „Prawo wodne”) i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków susz i powodzi w zakresie małej infrastruktury hydrotechnicznej: zbiorniki suche, poldery zalewowe, zwiększanie rozstawu wałów rzecznych.

Typy projektów 1-3 można łączyć w ramach jednego wniosku o dofinansowanie.

Uzupełniającymi elementami wszystkich typów projektów, w limicie do wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych projektu łącznie, mogą być:

  1. infrastruktura towarzysząca niezwiązana bezpośrednio z celem działania 02.06 niezbędna do prawidłowej realizacji projektu (np. mała architektura),
  2. działania dotyczące poprawy świadomości ekologicznej ludności w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów środowiskowych, ochrony i przeciwdziałania skutkom występujących zmian klimatycznych (w ramach mechanizmu cross-financingu do wysokości 15% kosztów całkowitych projektu),
  3. działania sprzyjające neutralności klimatycznej, w tym w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi  12 845 596,14 PLN[1] (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i czternaście groszy).

Kwota alokacji dla poszczególnych projektów nie może przekroczyć:

  • 3 099 210,93 PLN dla projektu „Zielony Pleszew”
  • 9 746 385,21 PLN dla projektu „Działania adaptacyjne do zmian klimatu na terenie powiatu ostrowskiego”.

Wskazana kwota alokacji dla naboru jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027 i może ulec zmianie.

Projekty rozliczane będą w oparciu o wydatki rzeczywiście poniesione, zgodnie z częścią II.I Regulaminu wyboru projektów, za wyjątkiem kosztów pośrednich projektu, które rozliczane będą stawką ryczałtową w wysokości 2% - naliczaną od bezpośrednich (rzeczywiście poniesionych) kosztów kwalifikowalnych projektu.

W przypadku projektów, w których występują działania uzupełniające w zakresie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej, wsparcie tych wydatków będzie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Szczegółowe zapisy dotyczące warunków udziału w naborze zostały zawarte w Regulaminie wyboru projektów.


[1]          Kwota po przeliczeniu właściwej alokacji ZIT po kursie bieżącym, tj. 4,3255 . Kwota na nabór nie może przekroczyć kwoty 2 969 736,71 euro. W określaniu alokacji dla poszczególnych ZIT wiążące są kwoty w euro.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów dla naboru nr FEWP.02.06-IZ.00-00224 (1.1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR dla Działania 2.06 w ramach FEW 2021+ (953 KB)

3. Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w zak (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.4 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu FEWP.02.06-IZ-00-002_24 (288.9 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1004.7 KB)

7. Załącznik nr 16 do wniosku - Instrukcja_do_sporządzenia_Studium_wykonalności_(część_opisowa) (110.6 KB)

8. Załącznik nr 16 do wniosku - Instrukcja_do_sporządzenia_Studium_wykonalności_(część_obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór_Umowy_o_dofinansowanie_Projektu (197 KB)

10. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru FEWP.02.06-IZ.00-002_24 (176.8 KB)

11. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

12. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92 KB)

13. Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią (101.2 KB)

14. Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (80.6 KB)

15. Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.4 KB)

16. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

17. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

18. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

19. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (3.8 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 67 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").