Aktualny od 20-05-2024 do 23-08-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 z dniem 20 maja 2024 roku ogłasza nabór wniosków w sposób konkurencyjny nr FEWP.10.06-IZ.00-003/24 w ramach Działania 10.06 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągniecia neutralności klimatycznej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (LSI 2021+) od 20 maja 2024 r. do 23 sierpnia 2024 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. 20 maja 2024 roku

Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

 1. jednostki samorządu terytorialnego.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w części II.J i II.J.1 Regulaminu wyboru projektów.

Projekty muszą być realizowane na terenie Wielkopolski Wschodniej (miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki).

Na co można otrzymać dofinansowanie

 1. W ramach naboru wsparciem zostaną objęte inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego, w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) między innymi w:
  1. ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych,
  2. przebudowę/modernizację systemów grzewczych, w tym CO (wraz z wymianą źródła ciepła na OZE, podłączeniem do niego, czy podłączeniem do sieci ciepłowniczej),
  3. instalację/przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,
  4. instalację/przebudowę systemów chłodzących,
  5. instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (wyłącznie na potrzeby użytkowe budynku – moc instalacji OZE powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na energię elektryczną/cieplną budynku),
  6. wymianę oświetlenia na energooszczędne,
  7. zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu między innymi o technologie TIK,
  8. modernizację instalacji wewnętrznego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  9. przeprowadzenie audytów energetycznych (jako elementu projektu inwestycyjnego).
 1. Uzupełniającymi elementami projektu, w limicie do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych projektu, mogą być:
 1. działania dotyczące efektywnego systemu kontroli i monitoringu powietrza,
 2. działania zwiększające wiedzę mieszkańców (doradcze, edukacyjne i informacyjno–promocyjne) i/lub działania w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców, które będą komplementarne do systemu ekodoradców w WFOŚiGW oraz projekcie LIFE AFTER COAL,
 3. uzasadnione działania niewynikające z audytów energetycznych mające na celu podwyższenie standardów techniczno-użytkowych budynków, działania wzmacniające adaptacyjność do zmian klimatu oraz usuwanie barier architektonicznych/infrastrukturalnych (jako element projektu inwestycyjnego).

Szczegółowe zapisy dotyczące warunków udziału w naborze zostały zawarte w Regulaminie wyboru projektów.

Finanse

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 1 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 80% wydatków kwalifikowalnych.

Projekty rozliczane będą w oparciu o wydatki rzeczywiście poniesione.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027 wynosi 22 857 142,86 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy), w tym:

- FST 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych);

- budżet państwa 2 857 142,86 PLN (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy).

Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów dla naboru nr FEWP.10.06-IZ.00-003_24 (1.2 MB)

2. Kryteria wyboru projektów w zakresie FST dla Działania 10.6 w ramach FEW 2021+ (828.4 KB)

3. Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW dla Wielkopolski 2021-2027 w zakresie obsługi LSI 2021+ (3.7 MB)

4. Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (655.8 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu dla naboru FEWP.10.06-IZ.00-003-24 (286.3 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (947.7 KB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część opisowa) (126 KB)

8. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (cześć obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu (189.2 KB)

10. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu hybrydowego (190.7 KB)

11. Zasady kwalifikowalności kosztów FEWP.10.06-IZ.00-003-24 (167.9 KB)

12. Zestawienie gmin na obszarze których wystąpiło przekroczenie normy B(a)P w pyle PM10 (47.6 KB)

13. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

14. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (91.7 KB)

15. Załącznik nr 14 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscią (101.2 KB)

16. Załącznik nr 18 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (80.6 KB)

17. Załącznik nr 22 do wniosku - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.6 KB)

18. Załącznik nr 24 do wniosku - Infrastruktura pomocnicza - metodologia wyliczenia powierzchni wykorzystywanej na cele gospodarcze mieszkaniowe (66.8 KB)

Załączniki dodatkowe: 

19. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

20. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

21. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

22. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (3.8 MB)

23. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkpolski Wschodniej (1.5 MB)

24. Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (466.4 KB)

25. Wytyczne do umów o poprawę efektywności energetycznej https://bip.mos.gov.pl/index.php?id=11421

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres ocenaformalna2@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 21 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").