Aktualny od 10-06-2024 do 16-08-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 10 czerwca 2024 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.10.02-IZ.00-001/24 w ramach Działania 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027 (LSI 2021+) od 10 czerwca 2024 r. do 16 sierpnia 2024 r. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2021+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, to jest 10 czerwca 2024 r. Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:

  1. mikroprzedsiębiorstwa,
  2. małe przedsiębiorstwa,
  3. średnie przedsiębiorstwa.

Typ wnioskodawcy ogólny: Przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie

  1. W ramach naboru wsparciem zostaną objęte inwestycje polegające na podniesieniu efektywności energetycznej oraz wdrożeniu modelu GOZ w MŚP:
  1. TYP I – modyfikacja procesów technologicznych,
  2. TYP II – kompleksowa modernizacja energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstwa,
  3. TYP III – działania inwestycyjne mające na celu zmniejszenie zasobo- i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych.
  1. Uzupełniającymi elementami projektu w odpowiednich limitach mogą być:

– instalacje wytwarzania OZE,

– rozwój niezbędnych kompetencji pracowników i kadry zarządzającej,

– usługi doradcze,

– tworzenie i rozwój punktów napraw.

Szczegółowe zapisy dotyczące warunków udziału w naborze zostały zawarte w Regulaminie wyboru projektów.

Finanse

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 250 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

W ramach naboru przewiduje się uproszczone metody rozliczenia wydatków w oparciu o obligatoryjne zastosowanie stawki ryczałtowej w wysokości 2,5% na koszty pośrednie.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 36 000 000 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021‑2027.

Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1 Regulamin wyboru projektów Działanie 10.02 (1.1 MB)

2 Kryteria wyboru projektów Działanie 10.02 (811.3 KB)

3 Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ w zakresie obsługi LSI2021+ (3.7 MB)

4 Regulamin Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Programu Regionalnego FEW 2021+ (645.2 KB)

5 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (249.8 KB)

6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1013.1 KB)

7 Instrukcja do sporzadzenia Studium wykonalności (część opisowa) (107.9 KB)

8 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

10 Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatnosc oraz zwroty środków dla naboru FEWP.10.02-IZ.00-001_24 (1.1 MB)

Załączniki do wniosku:

11 Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

12 Załącznik nr 2 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (99.7 KB)

13 Załącznik nr 9 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (76.2 KB)

14 Załącznik nr 10 do wniosku - Określenie statusu MŚP Wnioskodawcy (72.3 KB)

Załączniki pomocnicze: 

15 Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej (1.5 MB)

16 Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

17 Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

18 Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

19 Podręcznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_Funduszy_Europejskich_na_lata_2021-2027_w_zakresie_informacji_i_promocji (3.8 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adresy: ocenaformalna1@umww.pl lub PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 29 lub bezpośrednio do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.