Aktualny od 24-06-2024 do 02-08-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 24 czerwca 2024 roku ogłasza nabór wniosku w sposób niekonkurencyjny nr FEWP.05.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) od 24 czerwca 2024 roku do 2 sierpnia 2024 roku.

Przygotowywanie wniosku w systemie LSI 2021+ możliwe jest od dnia ogłoszenia naboru, to jest od 24 czerwca 2024 roku.

Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie). Niezależnie od tego, czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

Województwo Wielkopolskie w ramach działalności prowadzonej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparciem może zostać objęty kompleksowy projekt wspierający dostępność i poprawę kształcenia ustawicznego osób dorosłych różnych grup zawodowych, w tym nauczycieli, kompatybilny i wzajemnie uzupełniający się z celami EFS+ i interwencją realizowaną ze środków EFS+ w zakresie wsparcia idei uczenia się przez całe życie. W ramach projektu możliwa będzie rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie bazy dydaktycznej. Inwestycje infrastrukturalne powinny stworzyć warunki dla między innymi rozwoju kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, tworzenia  nowoczesnych materiałów dydaktycznych, metodycznego i trenerskiego doskonalenia osób dorosłych.

Finanse

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 1 000 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 90% wydatków kwalifikowalnych, w tym:

-           EFRR – do 70%,

-           budżet państwa – do 20%.

Projekt rozliczany jest w oparciu o wydatki rzeczywiście poniesione.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru wynosi 30 759 185,20 PLN (słownie: trzydzieści milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy), w tym:

-           EFRR – 21 700 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy złotych),

-           budżet państwa – 9 059 185,20 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy).

Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektu Działanie 05.01 (806 KB)

2. Kryteria wyboru projektów Działanie 05.01 (912.7 KB)

3. Podręcznik użytkownika LSI2021+ (3.7 MB)

4. Regulamin użytkownika LSI2021+ (655.8 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (283.5 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (897.4 KB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (108.4 KB)

8. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu (1 MB)

10. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków dla naboru nr FEWP.05.01-IZ.00-001_24 (1023 KB)

Załączniki do wniosku:

11. Załącznik nr 1 do wniosku - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

12. Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92.1 KB)

13. Załacznik nr 3 do wniosku - Informacja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (49.9 KB)

14. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (99.7 KB)

15. Załącznik nr 17 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (77.7 KB)

16. Załącznik nr 19 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

17. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przestawianej przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.7 KB)

Załączniki pomocnicze:

18. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

19. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) (6.6 MB)

20. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

21. Podręcznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_Funduszy_Europejskich_na_lata_2021-2027_w_zakresie_informacji_i_promocji (3.6 MB)

22._Obszary_zagrożone_trwałą_marginalizacją (422.7 KB)

 

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adresy: ocenaformalna1@umww.pl lub PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 38 lub bezpośrednio do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 72 60 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.