Aktualny od 08-07-2024 do 06-09-2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 8 lipca 2024 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.10.07-IZ.00-002/24 w ramach Działania 10.07 Infrastruktura na rzecz aktywnego społeczeństwa, edukacyjna oraz rewitalizacja wspierające transformację gospodarki. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (LSI 2021+) od 8 lipca 2024 roku do 6 września 2024 roku.

Przygotowywanie wniosków w systemie LSI 2021+ możliwe jest od dnia ogłoszenia naboru, to jest od 8 lipca 2024 roku.

Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie). Niezależnie od tego, czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.

Link do strony systemu LSI 2021+

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:

  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pozarządowe,
  4. ośrodki kształcenia dorosłych,
  5. szkoły i inne placówki systemu oświaty,
  6. kościoły i związki wyznaniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

a) infrastruktura kształcenia zawodowego młodzieży,

b) infrastruktura kształcenia zawodowego osób dorosłych,

c) infrastruktura branżowych CKZ oraz CKZiU lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZ oraz CKZiU.

Typy projektów można łączyć w celu realizacji kompleksowych przedsięwzięć.

Nabór dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Finanse

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 1 000 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

Projekt rozliczany jest w oparciu o wydatki rzeczywiście poniesione.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).

Wskazana kwota może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin wyboru projektów 10.07-002_24 01.07.2024 (1.1 MB)

2. Kryteria wyboru projektów (930.2 KB)

3. Podręcznik Użytkownika LSI2021+ (3.7 MB)

4. Regulamin użytkownika LSI2021+ (655.8 KB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (287.4 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (904.6 KB)

7. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa) (110.5 KB)

8. Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (1.9 MB)

9. Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu (1.1 MB)

10. Wzór Porozumienia o dofinansowanie Projektu (1 MB)

11. Zasady kwalifikowalności kosztów FEWP.10.07-IZ.00-002-24 (1.2 MB)

Załączniki do wniosku:

12. Załącznik nr 1 - Załącznik dotyczący oddziaływania na środowisko oraz zasady DNSH (106.8 KB)

13. Załącznik nr 2 - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (92.1 KB)

14. Załącznik nr 3 - Informacja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (49.9 KB)

15. Załącznik nr 15 - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (99.7 KB)

16. Załącznik nr 19 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (77.7 KB)

17. Załącznik nr 21 - Oświadczenia Partnera i Uczestnika (85.4 KB)

18. Załącznik nr 23 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

19. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza - pomoc de minimis (74.7 KB)

Załączniki pomocnicze:

20. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (297.2 KB)

21. Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasad równościowych (6.6 MB)

22. Ocena DNSH dla programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (2 MB)

23. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (3.6 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adresy: ocenaformalna1@umww.pl lub PIFE.Poznan@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 38 lub bezpośrednio do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań, tel. 61 626 72 60 lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim: http://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2021+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi2021.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 09.