Zakończony od 30-06-2015 do 13-07-2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.05.2015 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 08-10-2015

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.1. (214.3 KB)

Opublikowano: 18.12.2017 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15).

Zawarte_umowy_o_dofinansowanie_projektów_-_8.1.1-Edukacja_przedszkolna (302.2 KB)

Opublikowano: 29.02.2016 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów po ocenie merytorycznej, które zostały pozytywnie ocenione po uwzględnieniu środka odwoławczego na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Poddziałanie 8.1.1 - Edukacja– projekty konkursowe.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną po uwzględnieniu środka odwoławczego na etapie oceny formalnej 8.1.1 (279.6 KB)

Lista członków KOP 8.1.1 (124.1 KB)

Opublikowano: 11.12.2015 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15. Przedmiotowe projekty zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna.

Ponadto IZ WRPO 2014+ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Projekty rekomendowane do dofinansowania. Poddziałanie 8.1.1 - Edukacja przedszkolna (336.7 KB)

Uchwała nr 1149 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8.10.2015 r. dot. 8.1.1 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania 8.1.1 -Edukacja przedszkolna (82.8 KB)

Uzasadnienie do Uchwały nr 1149 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8.10.2015 (81 KB)

Lista członków KOP 8.1.1 (124.1 KB)

Opublikowano: 09.10.2015 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną* listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15. Przedmiotowe wnioski* zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny – ocena merytoryczna.    

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe oraz na podstawie Orzeczeń Komisji Odwoławczej Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.    

 * Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 opublikowana 02-09-2015 r. została zaktualizowana o projekty, które  przeszły pozytywnie procedurę odwoławczą w zakresie oceny formalnej.

Wyniki oceny formalnej Poddziałanie 8 1 1 - Edukacja przedszkolna (295.5 KB)


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15. Przedmiotowe wnioski zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny – ocena merytoryczna.    

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna.     

Wyniki oceny formalnej Poddziałanie 8 1 1 - Edukacja przedszkolna (310.8 KB)

Informacje o naborze

Wniosek należy wypełnić on-line i złożyć w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) dostępnym pod adresem lsi.wielkopolskie.pl. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru (30.05.2015).

Wnioski o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej można wysyłać od dnia 30.06.2015 r. od godziny 0.00 do dnia 13.07.2015 r. do godziny 15.30

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 w siedzibie urzędu lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa  Wielkopolskiego,

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,

Sekretariat DEFS (3 piętro),

ul. Szyperska 14, 61 - 754 Poznań,

Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów:

Projekty zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami):

1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej (pod określonymi w Regulaminie konkursu warunkami) polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,

2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1),

3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1).

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 36 210 400 zł.

Minimalny wkład własny wynosi 15%

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (469.1 KB) wraz z załącznikami:

   8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Poddziałania 8.1.1 (545.6 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.1 (98.6 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie (622.7 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

8.5__Podręcznik_podmiotu_zgłaszającego_beneficjenta_LSI_do_obsługi_WRPO_na_lata_2014-2020_w_zakresie_obsługi_LSI2014_.pdf (2.9 MB)

8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 (561.5 KB)

8.7 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (133.2 KB)

8.8 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (144.1 KB)

8.9 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym (232.4 KB)

8.10 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (97.3 KB)

8.11 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.1 (115.1 KB)

8.12 Wzór oświadczenia współmałżonka wnioskodawcy (73.3 KB)

8.13 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (102.2 KB)

8.14 Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (207.3 KB)

8.15 Wykaz gmin, które otrzymały dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL (110.3 KB)

8.16 Wykaz gmin o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego (123 KB)

8.17 Wykaz obszarów o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe w województwie wielkopolskim (OSI) (117.1 KB)

8.18 Regulamin Lokalnego systemu informatycznego LSI 2014+ (246 KB)

8.19 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (163.3 KB)

8.20 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (149.3 KB)

8.21 Wzór deklaracji poufności (158 KB)

8.22 Lista oświadczeń Wnioskodawcy lub Partnera (100.3 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Tel. 61 626 61 92

Zobacz często zadawane pytania.

Dodatkowe informacje:

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zmianie zapisów w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (Uszczegółowienie WRPO 2014+). W zakresie Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna zmianie uległ pkt. 19 ‘Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu zaliczek”.  Przedmiotowa zmiana pozostaje bez wpływu  na ogłoszony konkurs numer RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15. Aktualny dokument dostępny jest na stronie: Zapoznaj się z prawem i dokumentami